гл. ас. д-р Йордан Нейков

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Главен асистент