гл. ас. д-р Венцислав Перков

гл. ас. д-р Венцислав Перков

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Главен асистент