Публикации на проф. д-р Виолета Краева

Тип: Монография (5)
Заглавие на публикацията: Мениджмънтът на 21 век: предизвикателства и отговорности
Съавтори: Румен Върбанов, Мария Андреева, Милка Бакърджиева
Издание: Библиотека Стопански свят, 2015, бр.126, с.92-123
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1310-2737
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Информационные технологии внутрифирменного управления
Съавтори: Румен Върбанов, Петя Емилова, A. Ю. Заложнев, Т. В. Воропаева, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов, А. В. Щепкин
Издателство: Б. и., 2010
ISBN: 978-5-91265-038-3
Страници: 451

Заглавие на публикацията: Информационни технологии в бизнеса.
Съавтори: Румен Върбанов, Красимир Шишманов, Емил Денчев, Камелия Стефанова, Силвия Парушева, Павел Петров
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-133-9
Страници: 318

Заглавие на публикацията: Електронен бизнес в туризма.
Издание: Библиотека Стопански свят, 2008, бр.94, с.1-152
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1310-2737
Страници: 152

Заглавие на публикацията: Компютризация на управлението на малко предприятие
Съавтори: Красимир Шишманов
Издание: Библиотека Стопански свят, 1996, бр.20, с.33-131
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISSN: 1310-2737
Страници: 99

Тип: Студия (9)
Заглавие на публикацията: Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите в дейността на организациите
Съавтори: Наталия Маринова, Петя Емилова, Кремена Маринова-Костова, Теодор Пенев, Веселин Великов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.20, с.5-34
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Съавтори: Петя Емилова, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.190-218
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Съавтори: Наталия Маринова, Петя Емилова, Ангелин Лалев, СТЕФАН ПЕТРОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.179-227
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 49

Заглавие на публикацията: В съавторство с Краева, В., Божиков, А.; Представяне на българските туристически фирми в Интернет, Алманах научни изследвания, том 9., Академично издателство “Ценов”– Свищов, 2009, стр. 241- 276. ISSN 1312-3815
Съавтори: Таня Горчева,
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Електронният бизнес в условията на цифровизираната икономика
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.CXII, с.75-129
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 0861-8054
Страници: 55

Заглавие на публикацията: Ефекти от приложението на web-базираните технологии в дейността на българските туроператорски и агентски фирми
Съавтори: Наталия Маринова, Таня Горчева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.7, с.51-80
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Електронни системи за управление на взаимоотношенията с клиентите в туризма.
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.6, с.368-395
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Съвременни информационни технологии ориентирани към клиентите в банковата сфера.
Издание: Годишник на ВУЗФ, 2006, бр.2, с.69-96
Издателство: Висше училище по застраховане и финанси, 2006
ISSN: 1312-7918
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Глобалните информационни системи в новото информационно общество.
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2001, бр.10, с.207-220
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 1312-3815
Страници: 14

Тип: Статия (16)
Заглавие на публикацията: Приложение на мобилните технологии в бизнеса
Издание: Бизнес управление, 2013, бр.1, с.72-92
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 0861-6604
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Управлението на бизнес процесите – важен инструмент за интеграция на информационната инфраструктура на организацията
Съавтори: Петя Емилова, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Издание: Диалог, 2013, бр.ИЗВЪНРЕДЕН ТЕМАТИЧЕН БРОЙ II, с.42-50
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Социалните мрежи и управлението на човешките ресурси
Издание: Човешки ресурси, 2012, бр.8, с.14-16
Издателство: Фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”, 2012
ISSN: 1312-319X
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Strategies for Internet technologies development in the Bulgarian tourist enterprises
Издателство: ДонНУ, 2012
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите – състояние и възможности за финансовия сектор в България
Съавтори: Петя Емилова, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен бр. 1, с.29-43
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: WEB-Based Tourist Information Systems – Possibilities and Solutions. (Уеб-базираните туристически информационни системи – възможности и решения)
Издание: Narodnostopanski arhiv, 2011, бр.International edition, с.77-93
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2011
ISSN: 0323-9004
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Web-based tourist information systems
Издателство: ДонНУ, 2010
ISBN:
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Съавтори: Петя Емилова, Наталия Маринова, Ангелин Лалев
Издание: Диалог, 2010, бр.юни, с.1-25
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Възможности за интеграция на туристическите информационни системи със счетоводния софтуер
Съавтори: Кольо Несторов
Издание: Бизнес управление, 2010, бр.1, с.114-123
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0861-6604
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Приложение на новото поколение интернет технологии в туризма.
Издание: Бизнес управление, 2010, бр.4, с.108-127
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0861-6604
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Уеб-базираните туристически информационни системи – възможности и решения.
Издание: Народностопански архив, 2010, бр.4, с.39-58
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0323-9004
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Представяне на българските туристически фирми в Интернет
Съавтори: Таня Горчева, Асен Божиков
Издание: Диалог, 2009, бр.Коледен брой, с.1-13
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Оценка на уебсайтовете на български туристически фирми
Съавтори: Таня Горчева, Асен Божиков
Издание: Туристически пазар, 2009, бр.2, с.26-28
Издателство: Бълг. турист. камара Митра - ПР, 2009
ISSN: 1311-8749
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Съвременни мобилни услуги в туризма
Издание: Туристически пазар, 2009, бр.1, с.26-27
Издателство: Бълг. турист. камара Митра - ПР, 2009
ISSN: 1311-8749
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Инновационные мобильные бизнес-технологии в республике Болгарии.
Издание: Вестник Финансовой академии, 2008, бр.4, с.93-101
Издателство: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008
ISSN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Надграждане на интегрираните управленски информационни системи.
Издание: Бизнес управление, 2006, бр.1, с.61-67
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 0861-6604
Страници: 7

Тип: Доклад (42)
Заглавие на публикацията: Analysis of Mobile Business in Bulgarian Hotels (Анализ на мобилния бизнес в българските хотели)
Съавтори: Цветелин Борисов
Издателство: Одеський нацiональний економiчний университет, 2018
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Training of IT Specialists for the Digital Market (Обучение на специалисти по информационни технологии за цифровия пазар)
Съавтори: Красимир Шишманов
Издателство: КНЕУ, 2018
ISBN: 978-966-926-228-8
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Подготовка граждан к условиям цифровой экономике в странах Евросоюза и Республике Болгария (Подготовка на гражданите от Евросъюза и Република България към условията на дигитална икономика)
Съавтори: Красимир Шишманов
Издателство: ФГОБУ ВПО, 2018
ISBN: 978-5-9677-2747-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Challenges of mobile learning (Предизвикателства на мобилното обучение)
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: Publishing house “Science and economics”, 2017
ISBN: 978-954-21-0930-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Облачни CRM - предимства и рискове при внедряването им
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1188-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Социалните мрежи и социалният бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: APPLICATION OF SOCIAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS IN BUSINESS
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: UNWE, 2015
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Облачните технологии като инструмент за иновативен бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1075-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Мобилното обучение - същност и предизвикателства
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Възможности за приложение на мобилния бизнес и социалните мрежи в агротуризма
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Възможности, рискове и перспективи за развитие на мобилната търговия
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2014
ISBN: 978-954-21-0780-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Problems of Researching the Phenomenon of "e-Commerce"
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: UNWE, 2014
ISBN: 978-954-644-586-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Мобильные платежи - новая возможность повышения эффективности бизнеса (Мобилните плащания - нова възможност за повишаване ефективността на бизнеса)
Издателство: 1С-Паблишинг, 2013
ISBN: 978-5-9677-2060-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Възможности и перспективи на мобилните плащания
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Development of electronic customer relationship management strategy in Bulgarian tourist firms on Web 2.0 platform (Development of electronic customer relationship management strategy in Bulgarian tourist firms on Web 2.0 platform)
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2013
ISBN: 978-954-23-0867-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Приложение на социалните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0630-2
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Business Process Managment and Web 2.0
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: UNWE, 2013
ISBN: 978-954-92247-4-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Социалните мрежи и управлението на човешките ресурси
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Възможности за приложението на Web 2.0 в обучението
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Мобилните технологии – важен фактор за усъвършенстване на туристическите информационни системи.
Издателство: Авангард Прима, 2011
ISBN: 978-954-323-906-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Приложение на методологията "Шест сигма" за усъвършенстване на бизнес процесите, ориентирани към клиентите.
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Стратегия за изграждане на електронни системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Internet technologies in the Bulgarian tourist enterprises – state, prerequisites and perspectives.
Издателство: University Algarve, 2011
ISBN: 978-989-8472-14-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Използване на концепцията "Шест сигма" в CRM системите
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Приложение на WEB 2.0 в туризма
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Нови възможности за бизнес в WEB 2.0.
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2011
ISBN: 978-954-644-206-2
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Мобилният бизнес в туризма – възможности и перспективи.
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Интернет икономиката – нов етап в развитието на информационното общество.
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Интернет реклама на туристически продукти и услуги.
Издателство: УНСС, 2010
ISBN: 978-954-644-134-8
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Тенденции в развитието на електронния бизнес в туризма.
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN: 978-954-21-0463-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Информационната система на туристическата фирма в условията на цифровата икономика
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0455-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Приложение на интернет технологиите в агротуризма.
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0438-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Mobile business – a new stage of electronic business.
Издателство: Faculty of economics Nis, 2008
ISBN: 978-86-85099-80-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Мобилно електронно банкиране.
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0401-2
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Мобилната търговия – надстройка на платформата за електронна търговия.
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2008
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Web based technologies in Bulgarian tourism enterprises.
Съавтори: Таня Горчева
Издателство: EKONOM, 2008
ISBN: 978-80-225-2574-9
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Системи за комплексна защита на информацията
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2008
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Предпосылки для эффективного развития электронного бизнеса в туризме
Издателство: Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2007
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Виртуалните предприятия – ефективна организационна форма в икономиката на 21-ви век
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0372-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Приложение на мобилните технологии в бизнеса.
Издателство: УНСС, 2007
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Електронният бизнес в туризма – измерения, предизвикателства и тенденции.
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0295-9
Страници: 6

Тип: Учебник (15)
Заглавие на публикацията: Магистърски семинар
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 76

Заглавие на публикацията: Electronic Business in Tourism (Електронен бизнес в туризма)
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 220

Заглавие на публикацията: Информационни системи в бизнес организациите
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1259-8
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и социални мрежи
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 118

Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 152

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Издателство: Фабер, 2014
ISBN: 978-619-00-0110-2
Страници: 512

Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2013
ISBN:
Страници: 135

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, , Павлина Цветанова, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-752-2
Страници: 500

Заглавие на публикацията: Въведение в информационните системи
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0746-4
Страници: 215

Заглавие на публикацията: Въведение в информационните технологии и системи
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Любен Краев, Йордан Николаев, Красимир Шишманов, , Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова, Богомил Трайков
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-107-0
Страници: 523

Заглавие на публикацията: Електронен бизнес
Съавтори: Любен Краев, Петя Емилова
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-002-8
Страници: 371

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика
Съавтори: Румен Върбанов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Красимир Шишманов, , Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0405-0
Страници: 486

Заглавие на публикацията: Въведение в информационните технологии и системи
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Информатика
Съавтори: , Любен Краев, Румен Върбанов, Йордан Николаев, Богомил Трайков, Димитър Даков, Красимир Шишманов, Павлина Цветанова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2006
ISBN: 954-23-0292-4
Страници: 456

Тип: Учебно помагало (6)
Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи (методическо пособие)
Съавтори: Петя Емилова, Кремена Маринова-Костова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 121

Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Петя Емилова, Кремена Маринова-Костова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Бизнес информационни системи (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 53

Заглавие на публикацията: Въведение в информационните технологии и системи. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Въведение в информационните технологии и системи. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Съавтори: Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Електронен бизнес. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Съавтори: Любен Краев, Петя Емилова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 20