Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов" , България, Свищов
Образователна степен: академична длъжност "доцент", от 2000
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: образователна и научна степен "доктор по икономика", от 1985
Институция: ВФСИ "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър, от 1972 до 1977
Институция: СА "Д. А. Ценов", , Свищов
Образователна степен: академична длъжност "професор", от 06.2012
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: декан на факултет "Мениджмънт и маркетинг", от 06.07.2011
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: преподавател, от 11.10.1985
Работодател: СА "Д. А. Ценов" , България, Свищов
Заемана длъжност: координатор по програма "Еразъм", не е посочено
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски C1 C1 C1 C1 C1
Руски C2 C2 C2 C2 C2
Проекти:
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: "Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите" , от 2011
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: “Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия” , от 2009
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: “Представяне на българските туристически фирми в Интернет” , от 2008
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: “Ефекти от приложението на web-базираните технологии в дейността на българските туроператори и агенти” , от 2006