проф. д-р Виолета Краева

проф. д-р Виолета Краева

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Длъжност Декан
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Професор