Ценка Славева

Ценка Славева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Математика и статистика"
Длъжност Инспектор катедра