проф. д.м.н. Цонка Байчева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Професор