Публикации на проф. д.ик.н. Таня Горчева

Тип: Монография (6)
Заглавие на публикацията: Тенденции и перспективи в международната производствена специализация на България
Съавтори: Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Библиотека Стопански свят, 2023, бр.147, с.1-134
Издателство: АИ Ценов, 2023
ISSN: 1310-2737
Страници: 134

Заглавие на публикацията: Интернационализацията в сферата на туристическия бизнес, Библиотека Образование и наука, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2012, общ обем 186 с.
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2012
ISBN:
Страници: 184

Заглавие на публикацията: Стратегии за фирмена експанзия в туристическия бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN:
Страници: 249

Заглавие на публикацията: Стратегии за фирмена експанзия в туристическия бизнес
Издание: Годишник на Международен колеж Албена, 2007, бр.5, с.78-195
Издателство: Б. и., 2007
ISSN: 1312-6539
Страници: 118

Заглавие на публикацията: Формиране на маркетингови стратегии на международните туристически пазари
Издание: Предприемачество: Entrepreneurship, 1996, бр.3, с.11-137
Издателство: УИ Неофит Рилски, 1996
ISSN: 2367-7597
Страници: 127

Заглавие на публикацията: Маркетингово моделиране на фирмената продуктова стратегия
Издание: Годишник. Икономически университет - Варна, 1993, бр.65, с.190-217
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 1993
ISSN: 0861-6752
Страници: 28

Тип: Студия (26)
Заглавие на публикацията: Европейската зелена сделка – предпоставка за генериране на устойчив и приобщаващ растеж в българската икономика
Съавтори: Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, бр.31, с.103-132
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2023
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Международната производствена специализация и мястото на българската икономика - тенденции и перспективи
Съавтори: Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, бр.30, с.247-279
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2022
ISSN: 1312-3815
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Европейският преход към кръгова икономика - приложение в България
Съавтори: Ивайло Петров, Здравко Любенов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, бр.29, с.114-144
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2021
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: МЕЖДУНАРОДНO РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ ФОТОВОЛТАИЧЕН БИЗНЕС
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2019, бр.122, с.7-54
Издателство: АИ Ценов, 2019
ISSN: 0861-8054
Страници: 48

Заглавие на публикацията: Конкурентоспособност и устойчиво развитие на туризма
Издателство: Academic Publishing House “Talent”, 2018
ISBN: 978-619-203-230-2
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Социална корпоративна отговорност в европейската практика и у нас
Съавтори: Здравко Любенов, ВЕЛИНА САВЧЕВА
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Интернационализация на фирмите от сферата на услугите в България. Извеждане на модели за интернационализация на българските фирми в сферата на услугите
Съавтори: Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.16-46
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Интернационализация на фирмите от сферата на услугите у нас
Съавтори: Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.53-93
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Заглавие на публикацията: В съавторство с Краева, В., Божиков, А.; Представяне на българските туристически фирми в Интернет, Алманах научни изследвания, том 9., Академично издателство “Ценов”– Свищов, 2009, стр. 241- 276. ISSN 1312-3815
Съавтори: Виолета Краева,
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Граници на фирмения растеж в туризма
Издание: Икономически изследвания, 2009, бр.3, с.28-59
Издателство: Икономически институт на БАН, 2009
ISSN: 0205-3292
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Ефекти от приложението на web-базираните технологии в дейността на българските туроператорски и агентски фирми
Съавтори: Наталия Маринова, Виолета Краева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.7, с.51-80
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Рамкови условия за устойчивост на развитието на туристическия бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN:
Страници: 75

Заглавие на публикацията: Рамкови условия за устойчивост на развитието на туристическия бизнес
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.CIX, с.39-69
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0861-8054
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Модели на алтернативен туризъм в Европа и възможности за прилагането им в България
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.10, с.28-59
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2005
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Стратегическият алианс – постигане на конкурентни предимства на международните пазари
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.CV, с.189-220
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 0861-8054
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Трансформиране на селскостопанското производство в България въз основа на предприсъединителните фондове на Европейския съюз
Съавтори: Георги Герганов, Марияна Божинова, Виолета Блажева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.3, с.41-84
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 1312-3815
Страници: 44

Заглавие на публикацията: Анализ на иновационния потенциал на аграрните фирми в община Свищов
Съавтори: Георги Герганов, Теодора Георгиева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2004, бр.2, с.72-106
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Интернационализация на научноизследователската и развойна дейност – организационни форми и концепции
Издание: Икономически изследвания, 2004, бр.2, с.78-109
Издателство: Икономически институт на БАН, 2004
ISSN: 0205-3292
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Масовият туризъм и специализираните форми на туристическия бизнес
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2004, бр.СII, с.39-70
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 0861-8054
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Профили за фирмена експанзия в туризма
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0090-5
Страници: 36

Заглавие на публикацията: Профили за фирмена експанзия в туризма
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0090-5
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Виртуалното предприемачество – подходи при формирането на съвременни бизнес- мрежи
Издание: Икономически алтернативи, 2002, бр.1, с.39-72
Издателство: УНСС, 2002
ISSN: 1312-5281
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Изследване състоянието и перспективи за прилагане на активни методи на обучение (АМО) в процеса на обучение
Съавтори: Иван Марчевски, Никола Янков, Драгомир Илиев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2002, бр.12, с.152-203
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 1312-3815
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Характер и особености на маркетинговата концепция в сферата на услугите
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 1999, бр.XVI, с.105-137
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISSN: 0861-8054
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Маркетингови стратегии в международния туристически бизнес
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISBN:
Страници: 37

Заглавие на публикацията: Характер и особености на маркетинговата концепция в сферата на услугите
Съавтори: Карина Саркисян-Дикова
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 1996, бр.XCVI, с.7-78
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISSN: 0861-8054
Страници: 72

Тип: Статия (38)
Заглавие на публикацията: Internationalization of Bulgarian Tourism Business (Интернационализация на българския туристически бизнес)
Издание: Management & Economics Research Journal, 2021, бр.3, с.1-24
Издателство: Ziane Achour University of Djelfa, 2021
ISSN: 2710-8856
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Степени в интернационализацията на българския туристически бизнес
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2020
ISBN:
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Международното разделение на труда и производствената специализация - съвременно състояние и тенденции във фотоволтаичния бизнес
Издание: Икономическа мисъл, 2019, бр.4, с.39-65
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2019
ISSN: 0013-2993
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Характер на туристическата привлекателност на съвременните градове
Издание: Икономическа мисъл, 2018, бр.3, с.33-51
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2018
ISSN: 0013-2993
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Договореностите на Парижката конференция за овладяване на климатичните промени и последиците за международната търговия
Издание: Икономическа мисъл, 2017, бр.4, с.46-66
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2017
ISSN: 0013-2993
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Реформирането на общата селскостопанска политика и ползите за България
Издание: Народностопански архив, 2016, бр.1, с.3-20
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0323-9004
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Градовете като привлекателна туристическа дестинация
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Организационни форми и решения за експортно насърчаване
Издателство: Селскостопанска академия, 2015
ISBN:
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Реализация на концепцията за устойчивост в управлението
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 15

Заглавие на публикацията: РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ
Съавтори: Здравко Любенов, ВЕЛИНА САВЧЕВА
Издание: Диалог, 2013, бр.II, с.12-26
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Българският туризъм - между класиката и популярния жанр
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Състояние и проблеми на българския туристически продукт на европейския пазар
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Теоретични и емпирични аспекти н а моделирането на интернационализацията на българските фирми в сферата на услугите
Съавтори: Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Диалог, 2012, бр.извънреден брой І, август, с.13-28
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Measuring the internationalization of Bulgarian Tourism and Bulgaria business destination (Измерване степента на интернационализацията на българския туризъм и на България като туристическла дестинация)
Издателство: Tourism and Management Studies, 2011
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Състояние, проблеми и перспективи пред интернационализацията на български фирми от сферата на услугите
Съавтори: Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Диалог, 2011, бр.октомври, с.168-183
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: The economic nature of international tourism
Издателство: ENLIGHTENING TOURISM: A Pathmaking Journal, 2011
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Степени на интернационализация на българския туризъм и на бизнес дестинация “България”
Издание: Бизнес управление, 2011, бр.2, с.15-30
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0861-6604
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Интернационализацията – закономерност и специфика; Народостопански архив; бр.3; 2010; Академично издателство “Ценов” – Свищов; стр. 91-110. ISSN 0323-9004
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Представяне на българските туристически фирми в Интернет
Съавтори: Виолета Краева, Асен Божиков
Издание: Диалог, 2009, бр.Коледен брой, с.1-13
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Оценка на уебсайтовете на български туристически фирми
Съавтори: Виолета Краева, Асен Божиков
Издание: Туристически пазар, 2009, бр.2, с.26-28
Издателство: Бълг. турист. камара Митра - ПР, 2009
ISSN: 1311-8749
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Европейската интеграция – основни сфери на взаимодействие
Издание: Международни отношения, 2005, бр.1, с.5-19
Издателство: ИСМО, 2005
ISSN: 0324-1092
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Европейската интеграция – основни сфери на взаимодействие; Международни отношения; Бр.1; 2005; Издателска къща “Международни отношения”, София, стр. 93-107.
Издателство: Примакс, 2005
ISBN:
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Европейската интеграция: Трансформация на взаимодействието между икономика, държава и гражданско общество
Издание: Народностопански архив, 2004, бр.4, с.16-29
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 0323-9004
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Модел за изследване на туристическия бизнес
Издание: Икономика, 2004, бр.4, с.38-49
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2004
ISSN: 1314-376X
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Состояние и проблемы фондогово рынка в Болгарии
Издание: Вiсник Донецького унiверситету, 2003, бр.1, с.203-216
Издателство: Донецький нацiональний унiверситет, 2003
ISSN: 1817-2261
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Состояние и проблемы фондогово рынка в Болгарии, Вестник Донецкого Университета, № 1, 2003, Донецк, Украйна, стр.191-198. УДК 339.9/332.122+332.14 ББК У58я73
Издание: Вiсник Донецького унiверситету, 2003, бр.1, с.191-198
Издателство: Донецький нацiональний унiверситет, 2003
ISSN: 1817-2261
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Иностранные инвестиции в Болгарии
Издание: Международен научен журнал Перспективи, 2001, бр.7, с.58-71
Издателство: Пропелер, 2001
ISSN: 2367-7708
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Търговските ефекти от икономическата интеграция в Европа
Издание: Икономическа мисъл, 2000, бр.1, с.28-39
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2000
ISSN: 0013-2993
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Условия за привличане на чуждестранните инвестиции в България
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2000, бр.6, с.15-26
Издателство: БИП 1993, 2000
ISSN: 1311-7947
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Българо-арабските отношения – традиции и перспективи
Издание: Външна търговия, 1999, бр.3, с.11-25
Издателство: Институт по търговия, 1999
ISSN: 1310-7089
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Българо-арабските отношения – традиции и перспективи, сп. Външна търговия, бр. 3, 1999, стр. 6. ISSN 1310-7089
Издание: Външна търговия, 1999, бр.3, с.6-8
Издателство: Институт по търговия, 1999
ISSN: 1310-7089
Страници: 3

Заглавие на публикацията: България на международния пазар за обувки
Издание: Външна търговия, 1997, бр.3, с.9-22
Издателство: Институт по търговия, 1997
ISSN: 1310-7089
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Международен автомобилен транспорт в сферата на търговията с услуги
Издание: Външна търговия, 1997, бр.8, с.12-25
Издателство: Институт по търговия, 1997
ISSN: 1310-7089
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Несъответствие между теорията и практиката на туристическия маркетинг
Издание: Бизнес управление, 1995, бр.4, с.13-28
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISSN: 0861-6604
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Новите реалности на международните икономически отношения
Издание: Международни отношения, 1995, бр.1, с.12-26
Издателство: ИСМО, 1995
ISSN: 0324-1092
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Позициониране на българския туристически продукт на пазар “Германия”
Издание: Външна търговия, 1995, бр.4, с.9-21
Издателство: Институт по търговия, 1995
ISSN: 1310-7089
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Туристическият бизнес по българското Черноморие
Издание: Икономика, 1995, бр.9, с.8-22
Издателство: Стандарт Финанс АД, 1995
ISSN: 1314-376X
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Базови организационно-структурни проблеми на фирмите
Издание: Народностопански архив, 1990, бр.4, с.47-59
Издателство: АИ Ценов, 1990
ISSN: 0323-9004
Страници: 13

Тип: Доклад (39)
Заглавие на публикацията: THE BULGARIAN TRANSITION TO THE CIRCULAR ECONOMY –APPLICATION IN THE TOURISM BUSINESS (Българският преход към кръговата икономика - приложение в туристическия бизнес)
Издателство: conference “TOURISM FOR SUSTAINABLE FUTURE”, 2023
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Добри бизнес практики в прилагането на кръговата икономика в България
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2249-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Въздействие и последици от здравната криза (2018-2021 )върху развитието на международния туризъм
Издателство: Авангард Прима, 2022
ISBN: 978-619-239-710-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Международната производствена специализация в съвременния технологичен бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 10

Заглавие на публикацията: STIMULATION OF THE INTERNATIONAL PRODUCTION SPECIALIZATION IN THE MODERN TECHNOLOGICAL BUSINESS (СТИМУЛИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС)
Издателство: Южный федеральный университет , 2021
ISBN: 978-5-9275-3814-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: ПРОЦЕСИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2020
ISBN: 978-954-21-1052-1
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Европейският преход към кръгова икономика – приложение в България
Съавтори: Ивайло Петров, Здравко Любенов
Издателство: ВВВУ "Георги Бенковски", 2020
ISBN: 2738-716X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Устойчивост в развитието на туризма в националната бизнес среда
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Проекции на европейските търговски практики за стимулиране на българския експорт
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1667-1
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Measuring the attractiveness of urban tourist destination
Издателство: St. Kliment Ohridski University Press, 2017
ISBN: 978-954-07-4327-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Прилагане на концепцията за КСО в българския туризъм
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1151-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Организационни форми и решения за експортно насърчаване в България
Издателство: ЧП Вышемирский В. С., 2016
ISBN: 978-617-7273-43-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Организационни решения за експортно стимулиране в България
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015
ISBN: 978-954-9689-99-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Привлекателност на градските туристически дестинации
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2015
ISBN: 978-954-21-0864-1
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Конкурентоспособност на градските туристически дестинации
Издателство: ЖДТУ, 2015
ISBN: 978-966-683-449-5
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Конкурентоспособност на градските туристически дестинации
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2015
ISBN: 978-954-21-0834-4
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Експортното насърчаване - решения, повишаващи конкурентоспособността
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1079-2
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Модели на устойчив фирмен мениджмънт - възможност за реализиране в аграрния туризъм
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Експортното насърчаване - решения, повищаващи конкурентоспособността
Издателство: UNWE, 2014
ISBN: 978-954-644-586-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Стратегии за развитие на корпоративната социална отговорност в сферата на туризма
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0666-1
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Internationalisation in Bulgarian tourism - framework and changes (Интернационализацията в българския туристически бизнес - динамика и перспективи)
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2013
ISBN: 978-954-23-0867-6
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Приложение на иновационните технологии в практиката на туристическите фирми
Издателство: УНСС, 2012
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Корпортивната социална отговорност в сферата на българския туристически бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0774-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Специфика на туризма като форма на международен бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Конкурентни предимства в сектора на услугите в България
Съавтори: Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Степени в процеса на интернационализация на туризма в България
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN: 978-954-21-0463-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Web based technologies in Bulgarian tourism enterprises.
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: EKONOM, 2008
ISBN: 978-80-225-2574-9
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Позиции на българския туристически бизнес сред морските дестинации на Югоизточна Европа
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0327-0
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Модели на туристическия бизнес според географската локализация
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2005
ISBN: 954-21-0242-9
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Европейски модел на взаимодействието между икономика, държава и гражданско общество
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2005
ISBN: 954-21-0227-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Подготовката на България за въвеждане на общата аграрна политика на ЕС
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0206-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Състояние и перспективи за развитието на фондовия пазар в България
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 966-639-156-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Проблеми на балансиране на конвенционалните с неконвенционалните форми и системи за обучение по икономика
Съавтори: Никола Янков, Иван Марчевски
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0055-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Форми на алтернативен туризъм и възможности за прилагането им в България
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0077-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Критерии за навлизане на чуждестранните инвестиции в България
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Възможности за развитие на алтернативни форми на туристическия бизнес в България
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2000
ISBN: 954-21-0084-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Международни фирмени стратегии за сътрудничество в условията на преход
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN: 954-23-0009-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Организационни структури на фирмите с експортна насоченост
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Организационно структурни и информационни аспекти на продуктовата стратегия във фирмения маркетинг мениджмънт
Издателство: ВФСИ Д. А. Ценов, 1994
ISBN:
Страници: 8

Тип: Учебник (12)
Заглавие на публикацията: Глобален туризъм
Издателство: Electronic Payment Systems Observatory Newspaper, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Корпоративна социална отговорност в търговския бизнес
Издателство: Electronic Payment Systems Observatory Newspaper, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Международен туристически бизнес
Издателство: Electronic Payment Systems Observatory Newspaper, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Отговорен и устойчив бизнес в глобалната среда
Издателство: Инвестиционен анализ, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Отговорен и устойчив бизнес в глобалната среда
Издателство: Electronic Payment Systems Observatory Newspaper, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Управление на международните туристически дестинации
Издателство: Electronic Payment Systems Observatory Newspaper, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Глобален туризъм
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0322-9
Страници: 172

Заглавие на публикацията: Международни пазари - развити, развиващи се и бързоразвиващи се
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0282-6
Страници: 370

Заглавие на публикацията: Управление на междунарадни туристически дестинации
Съавтори: Марияна Божинова
Издателство: Фабер, 2011
ISBN:
Страници: 234

Заглавие на публикацията: Международен туризъм
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-775-939-8
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Маркетинг в туризма
Съавтори: Виолета Краева
Издателство: Фабер, 2008
ISBN: 978-954-775-979-4
Страници: 254

Заглавие на публикацията: Международни пазари- Европейско пазарно пространство
Издателство: Абагар, 2000
ISBN: 954-427-396-4
Страници: 202

Тип: Учебно помагало (2)
Заглавие на публикацията: Интернационализацията в туристическия бизнес
Съавтори: Йордан Нейков
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0992-5
Страници: 148

Заглавие на публикацията: Учебно пособие по международен маркетинг и международни пазари
Съавтори: Атанас Дамянов, Драгомир Илиев
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0051-4
Страници: 226