проф. д.ик.н. Таня Горчева

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: професор, от 09.2011
Институция: ИУ-Варна, България, Варна
Образователна степен: доктор по икономика, от 1993
Институция: СА "Д.А. Ценов" и Икономически Университет - Варна, България, Свищов
Образователна степен: доктор на икономическите науки, от 03.2010
Институция: СА "Д.А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доцент по икономика, от 03.1999
Институция: Хумболдт университет, Германия, гр. Берлин
Образователна степен: висше, от 1977 до 1982
Институция: Политехническа гимназия "Ал. Константинов", България, гр. Свищов
Образователна степен: средно, от 1974 до 1977
Позиции:
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Член на Академичния съвет, от 13.05.2003
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Член на Факултетен научен съвет, от 20.12.1999
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Научен секретар на катедра "Международни икономически отношения", от 23.09.1998
Работодател: СА "Д.А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Член на Академичния съвет, от 05.2011
Работодател: СА "Д.А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: директор на ЦМСП, от 07.2011
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
немски A1 A1 A1 A1 A1
английски B1 B1 B1 B1 B2
руски A1 A1 A1 A2 B1
Проекти:
Организация: Национален фонд за научни изследвания , България
Заглавие: Представяне на българските туристически фирми в Интернет , от 05.2008 до 11.2008
Описание: Провеждане на анкетно проучване по изработена методика за оценка ефектовността на представянето на българските туроператорски и турагентски фирми в Интернет
Организация: ИНИ И и Национален фонд за научни изследвания , България , Свищов
Заглавие: Анализ на иновационния потенциал на аграрните фирми в община Свищов , от 05.2003 до 11.2003
Описание: Изследване състоянието на иновационния потенциал на селскостопанските кооперации в региона на свищов
Организация: TEMPUS JEP- 4009
Заглавие: Маркетинг в аграрния сектор , от 1995 до 1998
Организация: Седма рамкова програма на ЕС
Заглавие: Корпоративна социална отговорност в хотелските вериги на Европа , от 2008 до 2011
Организация: Phare ACE Programm - EU/ P98-2507-C , Германия , Дюселдорф
Заглавие: Европеска интеграция и пресъединителни проблеми на българската икономика , от 2001 до 2001