гл. ас. д-р Симеон Момчев

гл. ас. д-р Симеон Момчев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Главен асистент