гл. ас. д-р Ради Димитров

гл. ас. д-р Ради Димитров

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Главен асистент