Петя Георгиева

ас. д-р Петя Георгиева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Асистент