Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Математика и статистика"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Математика и статистика"
Длъжност Професор