Публикации на

Тип: Монография (6)
Заглавие на публикацията: Практико-приложни аспекти на счетоводството в условията на съвременните изменения на световната икономика в България и Русия
Съавтори: Михаил Дочев, Георги Баташки, Атанас Атанасов, Росица Симеонова, Галя Иванова-Кузманова, Галина Чиприянова, Румяна Михайлова, Венцислав Вечев, Диана Крумова, Ралица Данчева, Галя Георгиева, Мирослав Тодоров, Ради Димитров, А. И. БЕЛОУСОВ, Г. В. МИХАЙЛОВА, Т. В. ЗАХАРОВА, С. В. КАМЬIСОВСКАЯ, Е. А. ШЕЛУХИНА
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1056-3
Страници: 296

Заглавие на публикацията: Развитие на счетоводството в България и Русия в условията на икономическа глобализация
Съавтори: Михаил Дочев, Георги Баташки, Радосвета Кръстева-Христова, Станислав Александров, Атанас Атанасов, Цветан Цветков, Диана Крумова, Галя Георгиева, Галя Иванова-Кузманова, Мирослав Тодоров, Ралица Данчева, Тодор Тодоров, Венцислав Вечев, Диана Ималова, Божидар Божилов, Галина Чиприянова, Росица Симеонова, Румяна Михайлова, В. ГЕТМАН, Л. КАТАНЕЕВА, И. САФОНОВА, Н. РОЖКОВА, Г. ЧЕРНЕЦКАЯ, С. ХАРЧЕНКО, Е. Ефремова , Л. СОТНИКОВА, В. СИДНЕВА, О. РОЖНОВА, И. ОСИПОВА, Г. АЛЕКСЕЕВА, Х. Нурмухамедова , Н. Новикова , Е. СЕРЕДЮК, К. АРТАМОНОВА, О. РОДИОНОВА, М. АРЧАКОВА, Н. Голишева, Л. МЕЛЬНИКОВА, Е. ДОМБРОВСКАЯ, Н. ПАРАСОЦКАЯ, И. ЮРАСОВА, Л. ГЕРАСИМОВ, У. БЛИНОВА, Р. АМИРОВА
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1036-5
Страници: 372

Заглавие на публикацията: Счетоводният анализ
Съавтори: Марин Димитров
Издателство: Абагар, 2015
ISBN: 978-619-168-097-9
Страници: 208

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на паричните потоци на предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0946-8
Страници: 203

Заглавие на публикацията: Современные модели бухгалтерского учета в России и Болгарии (Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и в Русия )
Съавтори: М. Эскиндаров, В. ГЕТМАН, С. ПОЛЕНОВА, Х. Нурмухамедова , О. РОЖНОВА, В. ТЕРЕХОВА, Н. РОЖКОВА, У. БЛИНОВА, Ю. ЩЕРБИНИНА, И. ЮРАСОВА, И. Бахолдина, С. ГРИШКИНА, Т. МЕЗЕНЦЕВА, М. УЖАХОВА, И. ОСИПОВА, Г. АЛЕКСЕЕВА, Л. Герасимова , Г. ЧЕРНЕЦКАЯ, Т. Неселовская , Н. Голишева, Е. Ефремова , Н. ПАРАСОЦКАЯ, К. АРТАМОНОВА, В. СИДНЕВА, Е. МИЛРУД, Н. Новикова , И. САФОНОВА, Р. АМИРОВА, Н. ВРУБЛЬОВССКИЙ, В. КЕРИМОВ, В. СМИРНОВ, Е. Гусева , С. ЦЕЙ, Н. МИСЛАВСКАЯ, Васил Меразчиев, Атанас Атанасов, Георги Баташки, Васил Божков, Михаил Дочев, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева, Росица Симеонова, Диана Ималова, Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова, Венцислав Вечев, Калин Йоновски, Тотка Кънева, Радосвета Кръстева-Христова, Румяна Михайлова, Диана Крумова, Цветан Цветков, Тодор Тодоров, ВЕСЕЛИН ДЕКОВ
Издателство: ООП Финансового университета, 2011
ISBN: 978-5-7942-0773-6
Страници: 367

Заглавие на публикацията: Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и в Русия
Съавтори: Васил Меразчиев, Атанас Атанасов, Георги Баташки, Васил Божков, Михаил Дочев, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева, Росица Симеонова, Диана Ималова, Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова, Венцислав Вечев, Калин Йоновски, Тотка Кънева, Радосвета Кръстева-Христова, Румяна Михайлова, Диана Крумова, Цветан Цветков, Тодор Тодоров, ВЕСЕЛИН ДЕКОВ, В. ГЕТМАН, С. ГРИШКИНА, И. САФОНОВА, В. КЕРИМОВ, У. БЛИНОВА, Л. Герасимова , Т. МЕЗЕНЦЕВА, Н. МИСЛАВСКАЯ, Т. Неселовская , Н. РОЖКОВА, О. РОЖНОВА, В. СИДНЕВА, В. ТЕРЕХОВА, Г. АЛЕКСЕЕВА, Р. АМИРОВА, К. АРТАМОНОВА, И. БОХОЛДИНА, Н. ВРУБЛЬОВССКИЙ, Н. Голишева, Е. Гусева , Е. Ефремова , Н. Новикова , Х. Нурмухамедова , И. ОСИПОВА, Н. ПАРАСОЦКАЯ, С. ПОЛЕНОВА, В. СМИРНОВ, Г. ЧЕРНЕЦКАЯ, Ю. ЩЕРБИНИНА, И. ЮРАСОВА, Е. МИЛРУД, М. УЖАХОВА, С. ЦЕЙ
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0581-1
Страници: 419

Тип: Студия (4)
Заглавие на публикацията: Практико-приложен модел за счетоводен анализ на дейността на бюджетните организации
Съавтори: Георги Баташки, Ради Димитров, ПЕТЯ ГУТЕВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, с.37-64
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Правни и отчетно-икономически проблеми при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци
Съавтори: Георги Баташки, Пенко Димитров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.46-74
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Проблеми при счетоводно-информационното осигуряване дейността на предприятията от публичния сектор
Съавтори: Георги Баташки, Диана Ималова, Тотка Кънева, Венцислав Вечев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.161-190
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система
Съавтори: Георги Баташки, Диана Ималова, Тотка Кънева, Валерий Александров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.265-310
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 46

Тип: Статия (10)
Заглавие на публикацията: Practical-Applied Issues of the Accounting Reporting of Insurance Premiums (Практико-приложни проблеми при счетоводното отчитане на застрахователните премии)
Издателство: ФГАОУ ВПО "СКФУ", 2014
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Насоки за усъвършенстване счетоводното отчитане на вземанията на предприятието
Издание: Бизнес управление, 2014, бр.1, с.77-91
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0861-6604
Страници: 15

Заглавие на публикацията: A Value-Based Model for Evaluating the Enterprise's Performance Founded on Cash Flows (Стойностно-базиран модел за оценка дейността на предприятието, основан на паричните потоци )
Издание: Кримський економiчний вiсник, 2013, бр.5, с.13-16
Издателство: Гельветика, 2013
ISSN: 2306-0115
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Информационни връзки между Отчета за паричните потоци и текущото счетоводно отчитане дейността на предприятието
Издание: Бизнес управление, 2012, бр.2, с.21-38
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0861-6604
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Правни и счетоводни аспекти при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци
Съавтори: Георги Баташки, Пенко Димитров
Издание: Диалог, 2012, бр.Извънреден тематичен брой І, с.95-109
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Приложни аспекти на счетоводството в предприятията от публичния сектор
Съавтори: Георги Баташки, Диана Ималова, Тотка Кънева, Венцислав Вечев
Издание: Диалог, 2012, бр.Август, с.44-58
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Модел за счетоводно отчитане на поети ангажименти и начислени задължения в публичния сектор
Издание: Бизнес управление, 2011, бр.1, с.50-66
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0861-6604
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред счетоводството във финансовата система
Съавтори: Георги Баташки, Диана Ималова, Тотка Кънева, Валерий Александров
Издание: Диалог, 2011, бр.октомври, с.135-152
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Текущото счетоводно отчитане на дейността на предприятията от публичния сектор - проблеми и перспективи
Издание: Български счетоводител, 2010, бр.13-14, с.33-39
Издателство: Счетоводство и контрол ООД, 2010
ISSN: 1310-7186
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Счетоводно-информационни проблеми при текущото отчитане дейността на бюджетните предприятия
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0436-4
Страници: 7

Тип: Доклад (14)
Заглавие на публикацията: Счетоводен мониторинг на кредиторската задлъжнялост на предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Приложение на казусния метод в обучението по счетоводство
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2015
ISBN: 978-954-21-0799-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Бухгалтерская интерпретация денежных потоков предприятия
Издателство: ЖДТУ, 2013
ISBN: 978-966-683-391-7
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Счетоводно бюджетиране на паричните потоци на предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0910-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Модел за счетоводна политика на предприятията от публичния сектор
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0884-3
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Проблеми при стандартизацията на счетоводството в публичния сектор
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0616-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Практико-приложни подходи за счетоводен анализ на паричните потоци на предприятието
Издателство: ГорексПрес, 2012
ISBN: 978-954-616-221-2
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Проблеми при счетоводното отчитане облагането на предприятията с корпоративен данък
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0678-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Счетоводната политика - основа за информационно осигуряване дейността на бюджетните предприятия
Издателство: Scientific and Technical Unions - Varna, 2011
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Бухгалтерские аспекты учета расходов на охрану окружающей среды. (Счетоводни аспекти на разходите за опазване на околната среда)
Издателство: Житомирський державний технологiчний унiверситет, 2011
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Счетоводната инфорамация - инструментариум за управление вземанията на предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред счетоводството на бюджетните предприятия при практическото прилагане на Международните и Националните счетоводни стандарти за публичния сектор
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Съвременни тенденции в развитието на счетоводството на публичния сектор
Издателство: УИ Стопанство, 2010
ISBN: 978-954-644-202-4
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Теоретичните знания по счетоводство - основа за решаване на практически проблеми
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0442-5
Страници: 5

Тип: Учебник (9)
Заглавие на публикацията: Отчитане на сделки с дългови инструменти
Съавтори: Атанас Атанасов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1519-3
Страници: 267

Заглавие на публикацията: Отчитане на средствата от Европейския съюз в публичния сектор
Съавтори: Ради Димитров
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1323-6
Страници: 183

Заглавие на публикацията: Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
Съавтори: Георги Баташки, Венцислав Вечев, Ради Димитров, Валерий Александров
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1406-6
Страници: 170

Заглавие на публикацията: Съдебно-счетоводни експертизи
Съавтори: Божидар Божилов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1407-3
Страници: 137

Заглавие на публикацията: Бюджетно счетоводство
Съавтори: Георги Баташки, Венцислав Вечев, Ради Димитров, Валерий Александров
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1146-1
Страници: 300

Заглавие на публикацията: Счетоводство на застрахователните предприятия
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0974-1
Страници: 195

Заглавие на публикацията: Отчитане на сделки с дългови инструменти
Съавтори: Атанас Атанасов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0877-5
Страници: 213

Заглавие на публикацията: Счетоводство
Съавтори: Михаил Дочев, Атанас Атанасов, Галина Чиприянова
Издателство: Фабер, 2013
ISBN: 978-954-400-817-8
Страници: 644

Заглавие на публикацията: Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство на банките и публичния сектор
Съавтори: Васил Меразчиев, Георги Баташки, Диана Ималова, Тотка Кънева, Валерий Александров, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0490-6
Страници: 131

Тип: Учебно помагало (4)
Заглавие на публикацията: Бюджетно счетоводство (свитък с учебни материали за самоподготовка)
Съавтори: Георги Баташки, Ради Димитров, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Счетоводство на бюджетните организации
Съавтори: Георги Баташки, Венцислав Вечев, Галя Георгиева, Ради Димитров
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1048-8
Страници: 210

Заглавие на публикацията: Основи на счетоводството (сборник от решени и нерешени тестове и задачи)
Съавтори: Радосвета Кръстева-Христова, Михаил Дочев, Атанас Атанасов, Румяна Михайлова, Божидар Божилов, Цветан Цветков, Ралица Данчева, Тодор Тодоров
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0945-1
Страници: 184

Заглавие на публикацията: Счетоводство (сборник от решени и нерешени тестове, задачи и казуси)
Съавтори: Михаил Дочев, Екатерина Аверкович, Васил Божков, Любен Петров, Георги Илиев, Галя Иванова-Кузманова, Атанас Атанасов, Станислав Александров, Диана Ималова, Станислава Георгиева, Румяна Михайлова, Божидар Божилов, Калин Йоновски, Цветан Цветков, Радосвета Кръстева-Христова
Издателство: Фабер, 2010
ISBN: 978-954-400-238-1
Страници: 235