Образование и квалификация:
Институция: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор по икономика, от 04.04.2009
Институция: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Икономист-счетоводител, от 10.2000 до 10.2001
Институция: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Икономист-счетоводител, от 09.1996 до 09.2000
Институция: ТМЕТ "Ген. Иван Бъчваров", РБългария, Севлиево
Образователна степен: Електротехник, от 09.1989 до 06.1994
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", Република България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 22.07.2014
Работодател: СА "Д.А.Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 01.09.2010 до 22.07.2014
Работодател: СА "Д.А.Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 07.07.2009 до 01.09.2010
Работодател: СА "Д.А.Ценов"-Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 13.05.2009 до 07.07.2009
Работодател: ЕТ "Бор-Йордан Андреев", РБългария, Севлиево
Заемана длъжност: Счетоводител, от 16.03.2005 до 12.05.2009
Работодател: АВВ "Авангард" АД, РБългария, Севлиево
Заемана длъжност: Счетоводител, от 09.2000 до 02.2002
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Руски език B1 B1 A2 A2 A2
Английски език A2 A2 A1 A1 A1
Проекти:
Организация: Институт за начни изследвания - СА "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проблеми при счетоводно-информационното осигуряване дейността на предприятията от публичния сектор , от 14.04.2011 до 15.11.2011
Описание: Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на конкретни актуални проблеми. Посоченото обстоятелство в пълна степен се отнася и за счетоводството на предприятията от публичния сектор. Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в бюджетните предприятия. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практико-приложен характер в счетоводството на предприятията от публичния сектор.
Организация: Институт за научни изследвания - СА "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Правни и отчетно-икономически проблеми при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци , от 14.04.2011 до 15.11.2011
Описание: Изследването на влиянието на сложни финансово-икономически категории, понятия и инструменти от данъчната теория и практика е с определящо значение, както за стопанската активност на предприятията, така и за фискалната политика на държавата. Изборът на тема за настоящото научно изследване е продиктуван от обстоятелството, че действащата нормативна уредба относно подоходното облагането на стопанските субекти не винаги е в съответствие с неговата икономическа същност, и е нарушена пряката зависимост „данъци-доходи”. Значимостта на проблема се обуславя и от необходимостта за решаване на съществуващите проблеми, и очертаване на рационални възможности за усъвършенстване на отчетно-информационното осигуряване облагането на предприятията с корпоративни данъци.
Организация: Институт за научни изследвания - СА "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система , от 14.04.2010 до 15.11.2010
Описание: Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в търговските банки, бюджетните предприятия, застрахователните и осигурителните дружества. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практико-приложен характер в счетоводството на предприятията във финансовата система. В резултат на апробацията им в дейността на изследваните предприятия се повишава качеството на създавания счетоводно-информационен продукт.