Заемани към момента длъжности:
Звено Финансово управление и контрол, и ОП
Длъжност Финансов директор
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент