Заемани към момента длъжности:
Звено Отдел "Докторантура и академично развитие"
Длъжност Инспектор