гл. ас. д-р Галя Георгиева

гл. ас. д-р Галя Георгиева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Главен асистент