Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Главен асистент