гл. ас. д-р Ева Цветанова

гл. ас. д-р Ева Цветанова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Главен асистент