Елка Цонева

ас. д-р Елка Цонева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Асистент