Публикации на проф. д-р Андрей Захариев

Тип: Монография (12)
Заглавие на публикацията: Economics and management: PhD students’ start-up scientific research (Икономика и управление: докторантски пилотни научни изследвания)
Съавтори: Цветан Павлов, Борислав Боев, Борислав Боянов, Борислава Славова-Петкова, Боряна Георгиева, Диана Ефтимова, Димчо Шопов, Георги Ангелов, Георги Димитров, Илияна Вутова, Ирина Пъшева, КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА, Марий Стоянов, Мария Янева, Мирослав Костадинов, Надежда Стефанова, Нина Костадинова, Петя Йорданова, Пресиян Василев, Росен Колев, Силвия Заркова, Таня Йорданова, Цветелин Борисов, Цветелина Иванова, Зорница Крумова
Издателство: Фабер, 2019
ISBN: 978-619-00-0948-1
Страници: 328

Заглавие на публикацията: Economics and management: students’ start-up scientific research (Икономика и управление: студентски пилотни научни изследвания)
Съавтори: Цветан Павлов, Alexandra Petrova, Antoaneta Kulaksazova, Beatris Lyubenova, Bilyana Damyanova, Denitsa Kirilova, Gabriela Georgieva, Georgi Georgiev, Gergana Baurenska, Gloria Koncharska, Ivana Dimova, Kostadinka Shumanova, Liliya Petkova, Neylin Ahmed, Nikita Yordanov, Veronika Asenova, Violina Kirilova
Издателство: Фабер, 2019
ISBN: 978-619-00-0949-8
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Бенчмаркінг регіонального розвитку краïн Східноï Европи: Болгарія, Польща, Словаччина, Украïна (Бенчмаркинг на регионалното развитие на страните от Източна Европа: България, Полша, Словакия, Украйна)
Съавтори: Борислав Борисов, Маргарита Богданова, Анастасия Марчева, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, Ева Цветанова, Андрій Крисоватий, Эвгений Савельэв-и-други
Издателство: ТНЕУ, 2018
ISBN: 978-966-654-486-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Свищовска финансова школа
Съавтори: Румяна Лилова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 256

Заглавие на публикацията: Летопис първостроители на свищовската финансова школа
Съавтори: Румяна Лилова
Издателство: Фабер, 2017
ISBN: 978-619-00-0593-3
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Летопис 60 години първа българска финансова катедра
Съавтори: Величко Адамов, Радко Радков
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0797-6
Страници: 111

Заглавие на публикацията: Фискална децентрализация и финансово управление на общините в България
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0742-6
Страници: 248

Заглавие на публикацията: The Informal Economy in thе EU Accession Countries (Неформалната икономика в присъединяващите се към ЕС страни)
Съавтори: Schneider Friedrich , Boyan Belev and team
Издателство: Center for the Study of Democracy, 2003
ISBN:
Страници: 282

Заглавие на публикацията: SWOT анализ на общините от Видинска област
Съавтори: Борислав Борисов, Стоян Проданов
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0018-2
Страници: 154

Заглавие на публикацията: Стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов
Съавтори: Стоян Проданов, Петко Еврев, Пламен Пътев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2001
ISBN:
Страници: 80

Заглавие на публикацията: Философия на дефицитното финансиране
Издателство: Абагар, 2000
ISBN: 954-427-391-3
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Финансово управление на човешките ресурси
Издателство: Абагар, 1998
ISBN:
Страници: 232

Тип: Студия (27)
Заглавие на публикацията: DEBT MANAGEMENT EVALUATION THROUGH SUPPORT VECTOR MACHINES: ON THE EXAMPLE OF ITALY AND GREECE (Оценяване на управлието на дълга чрез SUPPORT VECTOR MACHINES: по примера на Италия и Гърция)
Съавтори: MIkhail Zveryakov, Стоян Проданов, Галина Захариева, Петко Ангелов, Силвия Заркова, Мариана Петрова
Издание: Entrepreneurship and Sustainability Issues, 2020, бр.3, с.2382-2393
Издателство: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2020
ISSN: 2345-0282
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България – методически и приложни аспекти
Съавтори: Стефан Станимиров, Николай Здравков
Издание: Диалог, 2020, бр.2, с.1-29
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISSN: 1311-9206
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Балансови позиции на БНБ в условията на членство в ЕС
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.26, с.17-44
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Capital Structure Optimization: Theoretical Problems and Empirical Solutions (Оптимизация на капиталовата структура: теоретични проблеми и емпирични решения)
Издателство: Social Science Research Network, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: КОНВЕРГЕНТЕН ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ В ЕС-28
Съавтори: Живко Тодоров, Калоян Петков, НИКОЛА ИЛИЕВ, Александра Петрова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, с.7-35
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: The Recovery Factors and the “Gold Anchor” – SEE and BSEC Countries Comparative Analyses and Evaluation (2006 – 2015) (Факторите за възстановяване и "златната котва" – сравнителен анализ и оценка за страните от ЮИ Европа и ЧИС (2006 – 2015))
Съавтори: Николай Колев
Издание: Економiка i органiзацiя управлiння, 2016, бр.24, с.11-20
Издателство: Донецький нацiональний унiверситет, 2016
ISSN: 2307-2318
Страници: 10

Заглавие на публикацията: The Effect of Exogenous Variables on P/E determinants. The Case of Balkan Capital Markets. (Ефект на екзогенните променливи върху детерминантите на P/E коефициента. Случаят с балканските капиталови пазари.)
Съавтори: Цветан Павлов, Калоян Петков
Издателство: Social Science Research Network, 2016
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Глобалният валутен пазар и резервните валути - макрофинансови аспекти
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.119-146
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: За ефективната фискална политика в отворената икономика на ЕС
Съавтори: Мартин Димитров
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.68, с.7-44
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 0861-8054
Страници: 38

Заглавие на публикацията: Мониторинг и анализ на дълга и дълговата криза (методически аспекти)
Съавтори: Валентин Милинов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.35-56
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 22

Заглавие на публикацията: The Methodology of Public Debt Reporting
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Технология за оптимизация на капиталовата структура на фирмата в България (2013) - по примера на "Софарма" АД
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Issues of Corporate Capital Optimisation in Bulgaria
Издание: Бизнес управление, 2014, бр.2, с.26-47
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0861-6604
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Икономически растеж по време на криза - мит или реалност в страните от ОЧИС
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.18, с.57-75
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Технология за оптимизация на капиталовата структура на фирмата в България (2012) - по примера на "Албена" АД
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Оптимизация на капиталовата структура на фирмите в България (2011) - технология и практика
Издание: Диалог, 2012, бр.1, с.47-82
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 36

Заглавие на публикацията: Технология за оптимизация на капиталовата структура на фирмата в България (2011)- по примера на "Българска роза - Севтополис" АД
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Работната сила в здравеопазването - предизвикателства на реформата
Съавтори: Кольо Колев, Величко Адамов, Анастасия Марчева, Галина Захариева, Данаил Врачовски, Людмил Кръстев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.11, с.193-244
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Моделиране дълговия капацитет на общините в условията на фискална децентрализация
Съавтори: Стоян Проданов, Александър Ганчев, Емил Цанов, Юрий Кузнецов, Александър Личев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.12, с.144-198
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 55

Заглавие на публикацията: Предизвикателства през дълговото бюджетиране в българските общини
Съавтори: Стоян Проданов, Александър Ганчев, Юрий Кузнецов, Емил Цанов, Александър Личев
Издание: Диалог, 2010, бр.юни, с.190-212
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Избрани аспекти от фирмените инвестиции в човешкия капитал
Съавтори: Галина Захариева, Александър Ганчев
Издание: Годишник на ВУЗФ, 2009, бр.1, с.83-114
Издателство: Висше училище по застраховане и финанси, 2009
ISSN: 1312-7918
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието
Съавтори: Галина Захариева, Александър Ганчев, Людмил Кръстев, Здравко Любенов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.10, с.5-51
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 47

Заглавие на публикацията: Теоретико-приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми
Съавтори: Галина Захариева, Карина Саркисян-Дикова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2004, бр.2, с.191-224
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2004
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: HR management in Bulgarian firms - empirical evidences (Управление на човешките ресурси в България - емпирични свидетелства)
Съавтори: Галина Захариева
Издание: Диалог, 2003, бр.3, с.5-36
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1311-9206
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Financial Sector Legislation, Regulation and Infrastructure: Implications for Pre-Accession Countries (Законодателство, регулиране и инфраструктура на финансовия сектор: изводи за страните в предпресъединителен период)
Издание: Диалог, 2002, бр.3, с.42-79
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 1311-9206
Страници: 38

Заглавие на публикацията: Въвеждане на европейските практики за фирмени инвестиции в човешкия капитал
Съавтори: Галина Захариева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2001, бр.10, с.190-206
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2001
ISSN: 1312-3815
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Бягство от данъка и данъчна измама - теоретични модели и фискални решения
Издание: Икономически изследвания, 2000, бр.1, с.103-125
Издателство: Икономически институт на БАН, 2000
ISSN: 0205-3292
Страници: 23

Тип: Статия (32)
Заглавие на публикацията: Tax Capacity of the Russian Federation Constituent Entities: Problems of Assessment and Unequal Distribution (Данъчен капацитет на съставните структури на Руската федерация: проблеми на оценката и неравномерното разпределение DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-39859-0_7)
Съавтори: Е. Nikonova, N. Sabitova, Ch. Shavaleeva, A. Khairullova
Издателство: Springer, 2020
ISBN: 978-3-030-39858-3
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Cost Efficiency of Applying Trade Finance for Agricultural Supply Chains (Ефективност на разходите при прилагане на търговски финанси във веригите за доставка на аграрни продукти)
Съавтори: Oleksandra Laktionova, Oleksandr Dobrovolskyi, Tatyana Karpova
Издание: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2019, бр.1, с.1-12
Издателство: Aleksandras Stulginskis University, 2019
ISSN: 2345-0355
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Financial Science in Changing Europe – Challenges and Perspectives (Финансовата наука в променяща се Европа – предизвикателства и перспективи )
Издание: Народностопански архив, 2017, бр.2, с.16-26
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 0323-9004
Страници: 11

Заглавие на публикацията: The Open Economy as a Recovery Factor for the SEE and the BSEC Countries – Before and After the Crises (2003-2011) (Отворената икономика в страните от SEE и BSEC – преди и след кризата (2003-2011))
Издателство: Social Science Research Network, 2016
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: The Price of Crude Oil as a Factor for USD Volatility (Цената на суровия петрол като фактор за волатилност на USD )
Съавтори: Димитър Костов
Издание: Економiка i органiзацiя управлiння, 2016, бр.1, с.15-23
Издателство: Донецький нацiональний унiверситет, 2016
ISSN: 2307-2318
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Членството в ЕС – конвергентни резултати, проблеми и тенденции
Съавтори: Димитър Костов, Мартин Димитров
Издание: Социално-икономически анализи, 2016, бр.9, с.16-24
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016
ISSN: 1313-6909
Страници: 9

Заглавие на публикацията: The Currency Board in Bulgaria: Theoretical Reflections and Empirical Results (Валутния борд в България: теоретически разсъждения и емпирични резултати)
Съавтори: Радко Радков
Издание: Narodnostopanski arhiv, 2013, бр.3, с.3-14
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2013
ISSN: 0323-9004
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Катедра "Финанси и кредит" - 60 години съзидание и напредък
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.4, с.5-10
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 6

Заглавие на публикацията: За златните резерви и националните дефицити
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.1, с.26-40
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Общинските съвети и фискалната децентрализация (крос анализ за периода 2007 - 2011 г.)
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.2, с.21-33
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 13

Заглавие на публикацията: За научната синергия между финансовата теория и практика на страниците на списание "Бизнес управление"
Издание: Бизнес управление, 2011, бр.4, с.31-39
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0861-6604
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Проспективни размисли за човешкия капитал
Издание: Диалог, 2011, бр.3, с.139-150
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Докторантската научна сесия в ракурса на идеите за реформираща се икономика
Издание: Народностопански архив, 2011, бр.1, с.121-131
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0323-9004
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Forecast for the population and sickness rates in Bulgaria; the expected demand for medical staff for the period 2010-2020; in – Human Resource of the Health System in Republic of Bulgaria. (Прогнози за населението и смъртността в България; очакваното търсене на медицински кадри в периода 2010-2020. в: Адамов, В., Колев, К., Врачовски, Д., Захариев, А. и Марчева, А. – Човешките ресурси в здравеопазната система в Република България)
Издание: Cahiers de sociologie et de demographie medicales, 2010, бр.1, с.102-108
Издателство: Centre de Sociologie et de Demographie Medicales, 2010
ISSN: 0007-9995
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Healthcare in the Human Capital Theory; in – Human Resource of the Health System in Republic of Bulgaria (Здравеопазването в теорията за човешкия капитал; в Адамов, В., Колев, К., Врачовски, Д., Захариев, А. и Марчева, А. - Човешките ресурси в здравеопазната система в България)
Издание: Cahiers de sociologie et de demographie medicales, 2010, бр.1, с.20-28
Издателство: Centre de Sociologie et de Demographie Medicales, 2010
ISSN: 0007-9995
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ на решенията за поемане на общински дълг в България
Издание: Народностопански архив, 2010, бр.1, с.9-19
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0323-9004
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Финансово моделиране на местен регулиран монопол
Издание: Бизнес управление, 2010, бр.2, с.47-62
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0861-6604
Страници: 16

Заглавие на публикацията: A New Impetus for Development of the Academic Thinking (Нов импулс за развитие на академичната мисъл)
Издание: Народностопански архив, 2009, бр.5, с.5-7
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 0323-9004
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Encyclopedia of Modern Portfolio Management (Енциклопедия на съвременното портфейлно управление)
Съавтори: Стоян Проданов, Александър Ганчев
Издание: Narodnostopanski arhiv, 2009, бр.1, с.172-174
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISSN: 0323-9004
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Фирмени инвестиции в човешкия капитал - тенденции и приоритети
Съавтори: Галина Захариева, Александър Ганчев
Издание: Народностопански архив, 2009, бр.1, с.21-41
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 0323-9004
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Фирмени инвестиции в човешкия капитал - управление на риска
Съавтори: Людмил Кръстев, Александър Ганчев, Галина Захариева, Здравко Любенов
Издание: Диалог, 2009, бр.3, с.105-121
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Нов импулс за развитие на академичната мисъл
Издание: Народностопански архив, 2008, бр.1, с.5-7
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0323-9004
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Алгоритъм на решенията при външната диверсификация на портфейла от ценни книжа
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2001, бр.3, с.20-29
Издателство: БИП 1993, 2001
ISSN: 1311-7947
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Управление на външния дълг в условията на икономическо конвергиране
Издание: Народностопански архив, 2001, бр.2, с.30-39
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0323-9004
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Aнализ на еднофакторните въздействия върху печалбата във фирмата
Издание: Бизнес управление, 2000, бр.2, с.10-20
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Теневая Экономика - Теоретические Модели и Эмпирические Свидетельства (Икономиката в сянка - теоретични модели и емпирични свеидетелства)
Издание: Економiчнi студii: Науково-практичний економiчний журнал, 2000, бр.1, с.23-31
Издателство: Львівська економічна фундація, 2000
ISSN: 2311-9306
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Динамични измерители на ликвидността на фирмата
Издание: Финанси на фирмата, 1999, бр.1, с.82-87
Издателство: Аскана ООД, 1999
ISSN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Финансовият лийвъридж и инвестициите в холдингов капитал
Издание: Бизнес управление, 1999, бр.1, с.32-43
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISSN: 0861-6604
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Формиране на човешкия капитал (анализ на ползите и разходите)
Издание: Икономическа мисъл, 1998, бр.4, с.91-106
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 1998
ISSN: 0013-2993
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Финансово-счетоводни проблеми на балансовото отчитане на човешките ресурси във фирмата
Съавтори: СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Издание: Счетоводство плюс, 1998, бр.3, с.16-20
Издателство: Мисъл, 1998
ISSN: 1311-0497
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Сигналинг и инвестиции в човешкия фактор
Издание: Бизнес управление, 1997, бр.3, с.15-25
Издателство: АИ Ценов, 1997
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Човешките ресурси и балансът на изискванията
Издание: Бизнес управление, 1995, бр.3, с.40-53
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISSN: 0861-6604
Страници: 14

Тип: Доклад (59)
Заглавие на публикацията: Бюджетно осигуряване на националната сигурност – състояние и тенденции за периода 2010 – 2019 г.
Съавтори: Стефан Станимиров, Русалин Русалинов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 9

Заглавие на публикацията: THE NATIONAL WEALTH, THE BANKING-INSURANCE SECTOR AND THE NOMINAL GDP GROWTH (Национално богатство, сектор банково застраховане и номинален растеж на БВП)
Съавтори: Стефан Станимиров
Издателство: ARTIFEX University of Bucharest, 2020
ISBN: 978-606-8716-54-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Project NOVAE and INTERRREG Programme - a new approach for development of the Lower Danube tourist destination (Проекттът NOVAE и програма INTERREG - нов подход за развитие на долния Дунав като туристическа дестинация)
Съавтори: Стоян Проданов, Емил Цанов, Стефан Станимиров, Мариана Монева-Дауо
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1764-7
Страници: 10

Заглавие на публикацията: The new specialty "Finance, banking and insurance" (on English) of D. A. Tsenov Academy of Economics - an academic degree towards international business career (Новата специалност "Финанси, банково дело и застраховане" (на английски език) в СА "Д. А. Ценов" - образователна степен насочена към международна бизнес кариера)
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1712-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: БВП и балансови позиции на БНБ – от дивергенция към конвергенция
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2018
ISBN: 978-619-232-143-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Финансовата система и БВП на България за периода на членство в ЕС (2007 - 2017 г.)
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Валутен риск и балансови позиции на БНБ (2006-2018 г.)
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1667-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Мост "Дунав Юг" (Свищов - Зимнич): Трансгранични решения за транспортна свързаност
Съавтори: Стоян Проданов, ИВАЙЛОВ МАРИНОВ
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2018
ISBN: 978-954-21-0957-0
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Мост "Дунав-юг" (Свищов-Зимнич): трансгранични решения за тренспортна свързаност
Съавтори: , Стоян Проданов
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2018
ISBN: 978-954-21-0957-0
Страници: 12

Заглавие на публикацията: България и Румъния: конвергенция и девирсификация (2007-2016 г.)
Съавтори:
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1378-6
Страници: 2

Заглавие на публикацията: България и Румъния: конвергенция и дивергенция (2007 - 2016 г.)
Съавтори: ИВАЙЛОВ МАРИНОВ
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1378-6
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Management of the Project "Bridge Danube South Svishtov - Zimnicea": Challenges and Solutions. (Управление на проект "Мост Дунав Юг: Свищов - Зимнич": предизвикателства и решения)
Съавтори: Стоян Проданов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1375-5
Страници: 4

Заглавие на публикацията: България и Румъния: търговски потоци и експортна специализация (2007-2015 г.)
Съавтори: , ГЕОРГИ ТАХОВ
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: България и Румъния: търговски потоци и експортна специализация (2017 - 2015 г.)
Съавтори: ГЕОРГИ ТАХОВ, ИВАЙЛОВ МАРИНОВ
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Валутният пазар – глобални и национални тенденции (2007 – 2016 г.)
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Инвестиции в благородни метали - банкови услуги и пазарни тенденции
Съавтори: Николай Колев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1186-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: VJL 2.0 - академични иновации и глобални предизвикателства в U-обучението по икономика и управление
Съавтори: Божидар Божинов
Издателство: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016
ISBN: 978-954-07-4114-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: From Budget Planning towards Financial Management of Bulgarian Municipalities (Summary) (От бюджетно планиране към финансов мениджмънт на българските общини)
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1058-7
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Платформата TURNITIN като стандарт за качество на дипломните работи в магистърска програма "Financial Management"
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Фундаментални фактори на обменния курс в USD
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Дистанционното обучение в България - платформа за иновации във висшето образование
Издателство: Русенски унив. А. Кънчев, 2014
ISBN: 978-954-712-611-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: За лихвената крива в капиталовия мениджмънт - теоретико-емпирични предизвикателства
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: BoP of the Eurozone - major trends and inequalities (2002-2012) (Платежният баланс на Еврозоната - основни тенденции и неравновесия (2002-2012))
Съавтори: Александър Личев
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2013
ISBN: 978-954-23-0867-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Financial supporting of the municipal development plans (2014-2020) (Финансово осигуряване на общинските планове за развитие)
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0861-4
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Финансово осигуряване на общинските планове за развитие (2014-2020)
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0861-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: България и страните от ОЧИС - сравнителен анализ и оценка на макроикономическите фактори за преодоляване на кризата
Издателство: Авангард Прима, 2013
ISBN: 978-619-160-130-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Към многогодишно финансово управление на общините в България
Издателство: УНСС, 2013
ISBN: 978-954-644-431-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: За дилемата финансово/нефинансово стимулиране в управленската практика
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Магистърска програма "Financial Management" - нов вектор за академична експанзия
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0799-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите на българските публични дружества
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0815-7
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Обосновка на решенията за съфинансиране и мостово финансиране на общински проекти по оперативни програми на ЕС
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Икономиката и образованието в XXI век - към икономически растеж, заетост и международни партньорства
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0773-0
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Европейското пространство и икономическото образование - от наемни работници към предприемачи
Издателство: Търг. гимназия - Бургас, 2012
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Анализ и оценка на резултатите на студентите от магистърска програма „Застраховане”, обучавани по дисциплината „Международни финанси” в СА „Д. А.Ценов”
Съавтори: Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Дистанционни студентски научни изследвания по „Финанси” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” (2011) – методика и емпирични резултати
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Създаване на добавена стойност чрез проекти за дистанционно обучение
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Фискалната децентрализация в България - национални особености и европейски практики
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0677-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на местните фискални плащания в България
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Макроикономическата стабилност и банковия сектор при прехода от Базел II към Базел III
Съавтори: Александър Личев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0484-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Човешкият фактор и резерва в сектора на здравното осигуряване - проблеми, тенденции и перспективи с хоризонт 2020
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0499-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Моделиране човешкия фактор в здравеопазната система в България с хоризонт 2020
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Управленски предизвикателства за осигуряване на ефективен учебен процес в дистанционна форма на обучение
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0442-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ и оценка на мерките за управление качеството на водите в Япония и България
Съавтори: КЕНИЧИРО НАКАТАНИ
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0438-8
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Интерактивни технологии в обучението по финансов анализ
Съавтори: Величко Адамов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0487-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Проектно осигуряване на ЦДО - опитът на СА "Д.А.Ценов"
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0487-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проектно осигуряване на ЦДО - опитът на СА "Д.А.Ценов" (резюме на доклад)
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0427-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: ЦДО в Свищов - обучение чрез изследвания, изследвания чрез обучение
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0487-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: ЦДО в Свищов - обучение чрез изследвания, изследвания чрез обучение (резюме на доклад)
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0427-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Висшето образование - фактор за икономически растеж чрез инвестиции във формиране на човешкия капитал
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0399-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Модерни политики за финансово управление качеството на водите - теория и практика
Съавтори: КЕНИЧИРО НАКАТАНИ
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0401-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Tax avoidance in Bulgaria, the Human Capital Theory and the Competitiveness of teh National Economy - theoretical and empirical aspects (Укриването на данъци в България, теорията за човешкия капитал и конкуретоспособността на националната икономика - теоретични и емпирични аспекти)
Издателство: Kauno technologijos universitetas, 2005
ISBN: 9955-09-893-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Многогодишното финансово планиране – основа за ресурсното прогнозиране в подготовката на общинските планове за развитие
Съавтори: Стоян Проданов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Многогодишно общинско финансово и инвестиционно планиране - методика и практика
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0231-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: The Role of FDI in the Integration Process into EU: The Case of Bulgaria and Lithuania.
Съавтори: Галина Захариева, Jadvyga Ciburiene
Издателство: Kaunas University of Technology (Lithuania) , 2004
ISBN: 9955-09-622-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Бягството от данъка и икономиката в сянка - теоретичен модел
Издателство: ИК КИНГ, 2001
ISBN: 954-9518-10-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Дефицитното финансиране в република България
Издателство: УНСС, 2000
ISBN: 954-494-433-8
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Bulgarian external debt - macrostability aspects and evidences (Българският външен дълг - аспекти и свидетелства на макростабилността)
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Пазарно поведение на държавните дългови инструменти в условията на валутен борд
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Определяне на дисконтовия фактор в условията на преход
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISBN:
Страници: 6

Тип: Учебник (49)
Заглавие на публикацията: Валути и валутни сделки
Съавтори: Александър Личев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1329-8
Страници: 248

Заглавие на публикацията: Техники за проектно финансиране
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1468-4
Страници: 240

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите в публичния сектор
Съавтори: Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Александър Ганчев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1289-5
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите във фирмата
Съавтори: Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1287-1
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Финансов анализ
Съавтори: Ангел Ангелов, Александър Ганчев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1349-6
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Финансови и кредитни операции в туристическия бизнес
Съавтори: Александър Личев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1388-5
Страници: 250

Заглавие на публикацията: Финансово управление на човешките ресурси
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1475-2
Страници: 296

Заглавие на публикацията: Валути и валутни сделки (Учебник за МП "ВМДК")
Съавтори: Александър Личев
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 250

Заглавие на публикацията: Управление на общинските бюджети
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1568-1
Страници: 205

Заглавие на публикацията: Международни финанси
Съавтори: Радко Радков
Издателство: Фабер, 2016
ISBN: 978-619-00-0506-3
Страници: 540

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите в публичния сектор
Съавтори: Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите в търговската банка
Съавтори: Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите във фирмата
Съавтори: Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Валентин Милинов, Ангел Ангелов, Анелия Радулова, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев, Петя Василева, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер Исмаилов, Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Петко Ангелов, Димитър Костов, Цветан Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1108-9
Страници: 334

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите (Теория и практика)
Съавтори: Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1132-4
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Финансов анализ
Съавтори: Ангел Ангелов, Александър Ганчев, Живко Тодоров, ПЕТЪР БРАТАНОВ, НИКОЛА ИЛИЕВ, Калоян Петков
Издателство: Фабер, 2016
ISBN: 978-619-00-0382-3
Страници: 328

Заглавие на публикацията: Международни финанси
Съавтори: Радко Радков
Издателство: Абагар, 2015
ISBN: 978-619-168-129-7
Страници: 540

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите (Теория и практика)
Съавтори: Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0328-1
Страници: 238

Заглавие на публикацията: Финанси
Съавтори: Румяна Лилова, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Стоян Проданов, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Анелия Радулова, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1092-1
Страници: 540

Заглавие на публикацията: Финансов анализ
Съавтори: Ангел Ангелов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1091-4
Страници: 174

Заглавие на публикацията: Финансова теория
Съавтори: Румен Брусарски, ГЕОРГИ МАНЛИЕВ
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0311-3
Страници: 380

Заглавие на публикацията: Financial Analysis (Финансов анализ)
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1024-2
Страници: 432

Заглавие на публикацията: Mетоди и средства за разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със системата за натрупване и трансфер на кредити – ECTS
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 84

Заглавие на публикацията: Валути и валутни сделки
Съавтори: Александър Личев
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0976-5
Страници: 392

Заглавие на публикацията: Международни финанси
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0951-2
Страници: 504

Заглавие на публикацията: Митнически режими
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0978-9
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Жельо Вътев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Божидар Божинов, Анелия Радулова, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0871-3
Страници: 264

Заглавие на публикацията: Corporate Capital Management (Управление на капиталите във фирмата)
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2012
ISBN: 978-619-168-004-7
Страници: 272

Заглавие на публикацията: Master seminar (Магистърски семинар (ръководство за написване на дипломна работа))
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Валентин Милинов, Александър Ганчев, Валери Ненков, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Петя Василева
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2012
ISBN: 978-619-168-010-8
Страници: 128

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите във фирмата
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0759-4
Страници: 320

Заглавие на публикацията: Финанси
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Божидар Божинов, Валентин Милинов
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-991-2
Страници: 784

Заглавие на публикацията: Финансово управление на човешките ресурси
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0767-9
Страници: 294

Заглавие на публикацията: Debt Management (Управление на дълга)
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-981-3
Страници: 288

Заглавие на публикацията: Financial Management of Human Resources (Финансово управление на човешките ресурси)
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-982-0
Страници: 244

Заглавие на публикацията: Техники за проектно финансиране
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0759-4
Страници: 296

Заглавие на публикацията: Управление на дълга
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0755-6
Страници: 332

Заглавие на публикацията: Финансов анализ
Съавтори: Величко Адамов, Джони Холст, Нигохос Канарян, Александър Ганчев
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-682-3
Страници: 676

Заглавие на публикацията: Финансов анализ
Съавтори: Величко Адамов, Джони Холст, Нигохос Канарян, Александър Ганчев
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-682-3
Страници: 662

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Стоян Проданов, Величко Адамов, Пламен Пътев, Стефан Симеонов
Издателство: Абагар, 2004
ISBN: 954-427-592-4
Страници: 430

Заглавие на публикацията: Управление на дълга
Издателство: Абагар, 2003
ISBN: 954-427-506-1
Страници: 288

Заглавие на публикацията: Финансов анализ
Съавтори: Величко Адамов, Нигохос Канарян, Джони Холст
Издателство: Абагар, 2002
ISBN: 954-427-339-5
Страници: 608

Заглавие на публикацията: Методика за написване на магистърски проект
Съавтори: Румяна Лилова, Величко Адамов, Васил Захариев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Стоян Проданов
Издателство: Абагар, 2001
ISBN: 954-427-443-X
Страници: 96

Заглавие на публикацията: Финансово управление на човешките ресурси
Издателство: Абагар, 2001
ISBN: 954-427-440-5
Страници: 272

Заглавие на публикацията: Валути и валутни системи
Съавтори: Радко Радков, Величко Адамов
Издателство: Абагар, 2000
ISBN: 954-427-407-3
Страници: 649

Заглавие на публикацията: Общински финанси
Съавтори: Румяна Лилова, Стефан Стефанов, Стоян Проданов, Пламен Пътев, Георги Иванов
Издателство: Б. и., 2000
ISBN: 954-457-013-6
Страници: 253

Заглавие на публикацията: Валути и валутни системи
Съавтори: Радко Радков, Величко Адамов
Издателство: Абагар, 1999
ISBN: 954-427-260-7
Страници: 473

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Стоян Проданов, Пламен Пътев, Величко Адамов, Стефан Симеонов
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 1999
ISBN: 954-427-337-9
Страници: 536

Заглавие на публикацията: Финансов анализ
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: Абагар, 1999
ISBN: 954-427-339-5
Страници: 517

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Стоян Проданов, Пламен Пътев, Величко Адамов, Стефан Симеонов, Георги Георгиев
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISBN:
Страници: 425

Тип: Учебно помагало (20)
Заглавие на публикацията: Валути и валутни сделки (Свитък с изпитни материали за МП "ВМДК")
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Управление на общинските бюджети
Съавтори: Марияна Павлова-Бънова, Петко Ангелов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите в публичния сектор (Изпитни материали)
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите в търговската банка (Изпитни материали)
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите във фирмата (Изпитни материали)
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите (Свитък с изпитни материали)
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Финансов анализ (Свитък с изпитни материали)
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Методи и средства за разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със системата за натрупване и трансфер на кредити – ECTS
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 84

Заглавие на публикацията: Управление на общинските бюджети (Свитък с изпитни материали)
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Международни финанси (Сборник от задачи и тестове)
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0913-0
Страници: 280

Заглавие на публикацията: Финанси (Сборник от задачи и тестове)
Съавтори: Величко Адамов, Теодора Димитрова, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0939-0
Страници: 356

Заглавие на публикацията: Методика за написване на магистърски проект
Съавтори: Стоян Проданов, Величко Адамов, Румяна Лилова, Емил Михайлов, Васил Захариев, Жельо Вътев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2003
ISBN: 954-427-533-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Управление на дълга (Свитък с учебни материали за самоподготовка)
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN:
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Управление на дълга (Ръководство за дистанционно обучение)
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 60

Заглавие на публикацията: Управление на дълга (Свитък с изпитни материали)
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Финансово управление на трудовите ресурси (Свитък с изпитни материали)
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Финансово управление на трудовите ресурси, (Ръководство за дистанционно обучение)
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 80

Заглавие на публикацията: Финансово управление на трудовите ресурси. (Свитък с учебни материали за самоподготовка)
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Валути и валутни системи (сборник от задачи и тестове)
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 1999
ISBN: 954-427-342-5
Страници: 223

Заглавие на публикацията: Финанси (Сборник с тестове и задачи)
Съавтори: Величко Адамов, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Валентин Милинов
Издателство: Абагар, 1998
ISBN: 954-427-319-0
Страници: 228