проф. д-р Андрей Захариев

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 26.10.1999
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Ръководител катедра "Финанси и кредит", от 24.03.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Ръководител МП "Финансов мениджмънт", от 01.09.2015
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: ВрИД Декан на Факултет "Финанси", от 22.05.2015 до 22.06.2015
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Главен редактор списание "Народностопански архив", от 01.12.2014
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Ръководител на МП "Financial Management" (in English), от 01.10.2013
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ,
Заемана длъжност: Ръководител катедра "Финанси и кредит", от 01.06.2012 до 13.10.2015
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Катедра "Финанси и кредит", ,
Заемана длъжност: Професор, от 10.12.2012
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Секретар УМОА на МП "Financial Management" (in English), от 01.10.2012 до 30.09.2013
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Заместник-председател на Общото събрание, от 23.05.2011 до 22.05.2015
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Заместник-ректор "Магистърско обучение и докторантура", от 10.06.2007 до 28.01.2010
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Директор на Център за магистърско и дистанционно обучение, от 01.07.2003 до 04.06.2007
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 30.10.2001 до 10.12.2012
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 15.03.2000 до 30.10.2001
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Координатор на Център за дистанционно обучение, от 01.09.1999 до 30.06.2003
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Научен секретар на катедра "Финанси и кредит", от 01.07.1999 до 31.05.2003
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 25.01.1999 до 15.03.2000
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Секретар УМОА на МП "Финансов мениджмънт", от 01.10.1999 до 01.10.2011
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Докторант, от 28.01.1995 до 28.03.1998
Работодател: Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в Р. България, България,
Заемана длъжност: Председател, от 15.07.2004 до 31.05.2008
Работодател: Еврорегион "ДУНАВ ЮГ", България,
Заемана длъжност: Председател, от 01.03.2004
Работодател: Общински съвет - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Председател, от 03.11.2003 до 04.11.2007
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Руски език C1 C1 C2 C1 B1
Английски език C1 C2 C1 C1 B1
Френски език A1 A1 A1 A1 A1
Румънски език A2 A2 A2 A2 A1
Сръбски език C1 C1 B2 B1 A1
Проекти:
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проект за популяризиране на научните изследвания-2013 , от 21.03.2013 до 20.12.2013
Описание: Проектът осигурява работа на Редакционните съвети на научни издания на СА "Д. А. Ценов", както и платформа за тяхното Уеб-публикуване
Организация:
Заглавие: Усувършенстване на бакалавърското обучение по "Финанси" , от 30.12.2013 до 10.11.2014
Описание: Проектът осигурява среда за преподаване на курсовете от учебния план на спец. "Финанси" пред чуждестранни студенти
Организация: СА "Д. А. Ценов"
Заглавие: 60 години първа българска финансова катедра , от 15.03.2012 до 15.11.2012
Организация: , България , Свищов
Заглавие: Организиране и провеждане на Юбилейна конференция посветена на 15 годишнината на ИНИ и 10 годишнината на сп. "Диалог" - „Капитализъм и талантизъм” , от 14.04.2011 до 15.11.2011
Описание: Юбилейна конференция посветена на 15 годишнината на ИНИ и 10 годишнината на сп. "Диалог". Конференцията е на тема „Капитализъм и талантизъм”.
Организация: СА "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Изграждане на специализиран център за подпомагане на научните изследвания, провеждани от докторанти , от 15.09.2009 до 15.11.2009
Описание: Проектът осигурява инфраструктура (хардуер и софтуер) за специализиран център за подпомагане на научните изследвания, провеждани от докторанти
Организация: СА "Д. А. Ценов"
Заглавие: Организиране и провеждане на Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 15-17 май 2009 , от 27.04.2009 до 15.11.2009
Описание: Проектът е осъществен в периода от 27.04.2009 г. до 15.11.2009 г. Научните резултати са публикувани в Сборник с резюмета на доклади от Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование. т. 1, Свищов, 15-17.05.2009, 386 стр. ISBN 978-954-23-0427-2.
Организация: СА "Д. А. Ценов"
Заглавие: Моделиране дълговия капацитет на общините в условията на финансова децентрализация , от 27.04.2009 до 15.11.2009
Описание: Студия за резултатите е публикувана в Алманах „Научни изследвания – Проблеми на развитието на регионални системи и висшето образование”, АИ „Ценов”, Свищов 2010 г., том 12. ISSN 1312-3815
Организация: СА "Д. А. Ценов"
Заглавие: Работната сила в здравеопазването – предизвикателства на реформата , от 27.04.2009 до 15.11.2009
Описание: Студия за резултатите е публикувана в Алманах „Научни изследвания – Проблеми на националната икономика и общество”, АИ „Ценов”, Свищов 2010 г., том 11. ISSN 1312-3815
Организация: СА "Д. А. Ценов"
Заглавие: Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието , от 30.05.2008 до 30.10.2008
Организация: СА "Д. А. Ценов"
Заглавие: Практики по управление на човешките ресурси в българските фирми , от 2003 до 2003
Описание: Студия за резултатите е публикувана в Алманах “Научни изследвания – Проблеми на българската икономика, предприятия, институции и общини”, АИ “Ценов”, Свищов 2004 г., том 2. ISSN 1312-3815
Организация: София, МОН , София
Заглавие: Проект "Народностопански архив" с NP01/0169 по конкурс „Научна периодика – 2008” при Национален фонд „Научни изследвания” към МОМН , от 31.03.2008 до 31.12.2008
Описание: Проект NP01/0169 по конкурс „Научна периодика – 2008” при Национален фонд „Научни изследвания” към МОМН с научни резултати: публикуване на 4 бр. на български и 1 бр. на английски език на първото българско икономическо списание – списание „Народностопански архив” (ISSN 0323-9004) и стартиране на Web-версия на списанието: www.uni-svishtov.bg/nsa
Организация: Kонкурс „Интегрирани научни центрове в университетите – 2008” при Национален фонд „Научни изследвания” при МОМН
Заглавие: „Комплексно осигуряване на научните изследвания и трансфера на знания в областта на икономиката, администрацията и управлението в ОКС „магистър” и ОНС „доктор” чрез интегриран научен център - Център за дистанционно обучение и изследвания” , от 19.12.2008 до 24.12.2012
Описание: Проект Д002-77 INZ01/0116 към Национален фонд „Научни изследвания” при МОМН
Организация: Център КСОУВО при МОН , София
Заглавие: Изграждане на център за интерактивно обучение и изследвания по финансово-банкови и застрахователно-социални науки , от 27.02.2002 до 31.12.2002
Описание: Проектът е с рег. №76/27.02.2002 г. по конкурс за финансиране на проекти пред Център „Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” при МОН
Организация: University of Malta , Malta , La Valletta
Заглавие: European Commission project: Agreement No 2001 – 1678/001 CEN CENRE: „EMU and EU Accession Countries”. , от 01.01.2002 до 31.12.2002
Описание: Developments in Financial Sector Legislation, Regulation and Infrastructure: Implication for Accession Countries
Организация: ФНИ при МОН , София
Заглавие: Комплексно осигуряване на научните изследвания и трансфера на знания в областта на икономиката, администрацията и управлението в ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” чрез интегриран научен център – Център за дистанционно обучение и изследвания , не е посочено
Описание: Проект Д002/77/INZ01/0116 по конкурс „Интегрирани научни центрове в университетите - 2008” при Национален фонд „Научни изследвания” към МОН с научни резултати: Национална конференция по електронно обучение (11-13 май 2012 г.) с публикуван сборник (ISBN 978-954-23-0747-1) и студентска научна сесия по „Управление на капиталите във фирмата – 2011”, проведена на 20.01.2012 г. с публикуван сборник с ISSN 1314-5207