Заповед №978 от 08.11.2021 г. на Ректора на Стопанска академия


З А П О В Е Д
№ 978
гр. Свищов, 08.11.2021 г.

 
На основание Заповед № РД-01-355/18.05.2021 година на Министъра на здравеопазването за изменение на на Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 година, изменена със Заповед № РД-01- 285 от 5.05.2021 година, член 61, ал. 2, член 63, ал. 4, 6 и 11 и член 63в от Закона за здравето, член 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 година за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, Заповед № РД-01-856/19.10.2021 година  Заповед № РД-01-890/03.11.2021 година на Министъра на здравеопазването, моя Заповед № 917/20.10.2021 г. и във връзка с член 32, ал. 1, точка 1 от ЗВО и член 58, ал. 1, точка 1 и 15 от ПДСА  

Н А Р Е Ж Д А М:
          
1. Считано от 08.11.2021 г., удължавам неприсъствения учебен процес за студентите редовно обучение в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов до края на зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Поддържането на образователния процес ще бъде неприсъствено дистанционно чрез възможностите на платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg.     
2. Изпитните сесии на задочните и редовните студенти от зимния семестър, считано от 08.11.2021 г., да се провеждат дистанционно в платформата за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ dl.uni-svishtov.bg. 
3. Да се преустановят всички присъствени масови изяви, провеждани в СА „Д. А. Ценов“, включително конференции, дискусии, конкурси, публични лекции, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети, събрания и др. Неотложните събития да се провеждат електронно, след писмено съгласуване с ректорското ръководство.
4. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа) или установяване на работно време с променливи граници или работа на смени, като се допуска присъствена работа на най-много 50% от персонала.       
5. Служителите, предоставящи административни и други услуги на студенти, граждани и организации, да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги  в електронна среда.
6. Възлагам утвърждаване на график за ползване на регламентираните почивки, където е приложимо, прилагането и на други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната дейност при ограничаване контактите на работните места, както и организиране провеждането на противоепидемичните мерки в работните помещения, както следва:
  • редовно проветряване на работните помещения по десет минути на всеки час и дезинфекция;
  • недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни симптоми  (кашлица, затруднено дишане и други);
  • организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 метра, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете.                   
Въведените противоепидемични мерки по точки 4 и 5, може да не се прилагат ако  100% от персонала в съответното звено са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01- 733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на помощник-ректора,  заместник-ректора по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите, за сведение и изпълнение.

 

     Ректор:   /п/
         (проф. д-р М. Божинова)