Покана за Общо събрание на Съюза на учените в България – клон Свищов

Уважаеми колеги,
На 06.12.2022 г. (вторник) от 14.00 ч. в ауд. 1 ще се проведе Общо събрание на Съюза на учените в България – клон Свищов при следния

Д н е в е н  р е д:

  1. Отчет за работата на Съюза на учените в България – клон Свищов през периода 27.11.2017 – 06.12.2022 г.
  2. Доклад на Контролъора за дейността на Бюрото на Съюза на учените в България – клон Свищов за периода  27.11.2017 г. – 06.12.2022 г.
  3. Избор на Бюро на Съюза на учените в България – клон Свищов, в т.ч. председател, заместник-председател, секретар и членове, както и избор на контрольор.
  4. Избор на пълномощници в Общото събрание на пълномощниците на СУБ.

С уважение:
доц. д-р Красимира Славева,
Председател на СУБ – клон Свищов