Изпити за докторанти по плана за учебната 2021/2022 г.

ВАЖНО!

Уважаеми кандидат-докторанти, информираме Ви, че конкурсните изпити по плана за учебната 2021/2022 г., ще се проведат присъствено, при спазване на всички противоепидемични мерки и представяне на зелен сертификат, на основание Заповед № 978 от 08.11.2021 г. на Ректора на Стопанска академия и Заповед РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, т. I , 32 - Въведените противоепидемични мерки, може да не се прилагат при следните условия:
а) (изм. - Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г.) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) (доп. - Заповед №РД-01-915 от 09.11.2021 г.) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.


Кандидатите следва да се явят в 7.30 ч. Разпределението по аудитории ще бъде както следва:

1 декември 2021 г., 8.00 ч. – изпит по специалността

Аудитория

Докторска програма

1

Световно стопанство и МИО

Планиране

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

Маркетинг

Приложение на изчислителната техника в икономиката

6

Статистика и демография

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)

7

Икономика и управление

(аграрна икономика)

(индустрия)

(търговия)

(туризъм)

8

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)

2 декември 2021 г., 9.00 ч. – изпит по чужд език

Аудитория

Чужд език

1

Английски език

6

Руски език език

7

Немски език