ВЕСТНИЦИ

  • ЕЖЕДНЕВНИЦИ

1. Труд

  • ВЕСТНИЦИ С ДРУГА ПЕРИОДИЧНОСТ

1. Аз Буки
2. Дунавско дело
3. Държавен вестник
4. Сега 
5. Капитал

СПИСАНИЯ

1. Актив
2. Библиотека
3. Вътрешен одитор
4. Доклади на БАН
5. Земеделие плюс
6. Икономика
7. Икономическа мисъл
8. Икономически изследвания
9. Икономически и социални алтернативи
10. Логистика     
11. Медицински мениджмънт и здравна политика
12. Мениджър
13. Новото данъчно законодателство през 2022 г.
14. Социално осигуряване – 2022 г.
15. Трудови отношения – 2022 г.
16. Стратегии на образователната и научната политика
17. Счетоводство, данъци и право
18. Хранително-вкусова промишленост
19. Дестинация България
20. Счетоводство 2022 г.
21. Известия. Списание на ИУ - Варна   
 
 ИЗДАНИЯ НА НСИ

1. България 2022
2. Бюджети на домакинствата в Р България 2021
3. Енергийни баланси 2020
4. Заетост и безработица – годишни данни 2021
5. Здравеопазване 2021
6. Население и демографски процеси 2021
7. Образование в Р България 2022    
8. Околна среда 2020
9. Отчет на НСИ 2021 (на бълг. ез.)
10. Районите, областите и общините в Р България 2020
11. Сп. “Статистика”
12. Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки
13. Статистически годишник 2021
14. Статистически справочник 2022 (на бълг. език)