ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА


Отдели:
1. Комплектуване и книгообмен, обработка и каталози
Дейност: Комплектува фонда на библиотеката с книги, периодични издания и други библиотечни документи на български и чужди езици чрез покупка, книгопоща, дар, депозит и книгообмен.
Обработва библиотечните документи според правилата за работа на научните библиотеки и УДК. Поддържа систематични и азбучни каталози.
Създава база данни и поддържа електронен каталог на литературата от 1992 година. 
 
2. Справочно-информационен
Дейност: Създава и поддържа база данни в информационно-търсещата система от 1992 г., включваща аналитично описание на статиите на български и чужди езици. Осигурява научна информация за студенти и преподаватели както чрез традиционните, така и чрез новите информационни технологии – търсене в електронния каталог на библиотеката, в световни бази данни и Интернет. Изготвя писмени и устни библиографски справки за нуждите на учебния процес. Осъществява обучение на потребителите за ползване ресурсите на библиотеката и им съдейства при информационното търсене в Интернет. 

 

3. Заемна служба
Дейност: Обслужва читателите - преподаватели, студенти (редовни и задочни от СА "Д. А. Ценов" и Колежа по икономика и управление), служители и външни.