ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Международен финансов мениджмънт (на английски език)"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Управление на капиталите във фирмата З 60 0 5
Международен финансов мениджмънт З 60 0 5
Лихвени, валутни и кредитни деривати И 45 0 4
Глобална икономика И 45 0 4
Ценови мениджмънт И 45 0 4
Финансова диагностика И 45 0 4
Международен портфейлен мениджмънт И 45 0 4
Международни финансови пазари И 45 0 4
Приложна бизнес информатика И 45 0 4
Антикризисен финансов мениджмънт И 45 0 4
Опции и опционни пазари И 45 0 4
Финансова политика И 45 0 4
2 семестър
Управление на дълга З 75 0 6
Капиталово бюджетиране З 75 0 6
Финансово управление на човешките ресурси З 75 0 6
Финансова аналитика И 60 0 5
Количествени методи във финансовия анализ И 60 0 5
Бюджетно управление на фирмата И 60 0 5
Проектно финансиране И 60 0 5
Магистърски семинар И 30 0 2
Магистърска теза (научни статии) И 30 0 2
3 семестър
Магистърски изследвания З 0 0 15
Магистърска практика З 0 0 9
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема