ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Финансов анализ и контрол"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФСО-ККАСД-М-326 Анализ на бизнес риска 28 28 6
ФСО-ККАСД-М-327 Финансов контрол 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-328 Управленски анализ 28 28 6
ФСО-ККАСД-М-332 Методология на вътрешния одит 42 14 6
ФФ-КФК-М-331 Инвестиционен анализ (технически и фундаментален) 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-325 Основи на бизнес анализа 28 28 6
2 семестър
ФСО-ККАСД-М-318 Анализ на финансовите отчети 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-324 Креативност и конфликтност в данъчния контрол 42 14 6
ФСО-ККАСД-М-329 Документиране в контролния процес 28 28 6
ФСО-ККАСД-М-337 Магистърски семинар по Финансов анализ и контрол 14 14 3