ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Управление на международни проекти"
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема