ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Статистическо бизнес консултиране"
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема