ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Бизнес планиране"
КодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
ФММ-КСП-М-350 Корпоративно планиране 42 14 6
ФММ-КСП-М-335 Управление чрез проекти 42 14 6
ФММ-КСП-М-339 Планов софтуер 42 14 6
ФММ-КСП-М-337 Социална прогностика 42 14 6
ФММ-КСП-М-314 Управление на устойчивото развитие 42 14 6
ФММ-КСП-М-318 Основи на планирането и програмирането 42 14 6
2 семестър
ФММ-КСП-М-352 Стратегии за диверсификация на бизнеса 42 14 6
ФММ-КСП-М-351 Екологично управление на бизнеса 42 14 6
ФММ-КСП-М-334 Програми за териториално и селищно развитие 42 14 6
ФММ-КСП-М-353 Магистърски семинар по Бизнес планиране 14 14 3