ОКС "Магистър", Редовна форма
Учебен план на магистърска програма "Мениджмънт на бизнесорганизациите"