ОКС "Магистър", Дистанционна форма, след професионален бакалавър
Учебен план на магистърска програма "Финансов мениджмънт"
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема