ОКС "Магистър", Дистанционна форма, след професионален бакалавър
Учебен план на магистърска програма "Застраховане"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Отчитане на застрахователната дейност З 42 14 6
Въведение във финансите З 42 14 6
Икономика на застраховането З 42 14 6
Икономика на социалното осигуряване З 42 14 6
Застрахователно право З 42 14 6
2 семестър
Лично застраховане З 42 14 6
Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване З 42 14 6
Имуществено застраховане З 42 14 6
Застрахователен пазар З 42 14 6
Презастраховане З 42 14 6
3 семестър
Мениджмънт на застрахователното дружество З 42 14 6
Управление на риска в застрахователното дружество З 42 14 6
Експертни оценки в застрахователното дружество З 42 14 6
Рисково-базиран надзор в застраховането З 42 14 6
Международен бизнес З 42 14 6
4 семестър
Инвестиции на застрахователното дружество И 42 14 6
Актюерски изчисления в застраховането И 42 14 6
Платежоспособност на застрахователните дружества З 42 14 6
Магистърски семинар по Застраховане З 14 14 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема