ОКС "Магистър", Дистанционна форма, неикономисти
Учебен план на магистърска програма "Мениджмънт на търговската дейност"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика) З 42 14 6
Основи на счетоводството З 42 14 6
Икономика на търговията З 42 14 6
Организация и технология на доставките З 42 14 6
Организация и технология на продажбите З 42 14 6
2 семестър
Търговски комуникации З 42 14 6
Търговски операции с интелектуална собственост З 42 14 6
Борси и борсови операции З 42 14 6
Търговско представителство и посредничество З 42 14 6
Управление на собствеността З 42 14 6
3 семестър
Търговска политика З 42 14 6
Търговско кредитиране З 42 14 6
Организация и отчитане на търговските сделки З 42 14 6
Проектно консултиране З 42 14 6
Търговски мениджмънт З 42 14 6
4 семестър
Международен бизнес И 42 14 6
Корпоративна социална отговорност в търговския бизнес И 42 14 6
Реинженеринг на търговската дейност З 42 14 6
Магистърски семинар по Мениджмънт на търговската дейност З 14 14 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема