График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 1)
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ
Дисциплина Дата Час / зала
АНАЛИЗ НА БИЗНЕС РИСКА
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА
Гл. ас. д-р ГАЛЯ КУШЕВА

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ОДИТ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ В АНАЛИЗА И КОНТРОЛА
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА

АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА
Гл. ас. д-р КРАСИМИР КУЛЧЕВ

ОСНОВИ НА БИЗНЕСАНАЛИЗА
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА
Гл. ас. д-р КРАСИМИР КУЛЧЕВ