Центърът за качество на обучението (ЦКО) e обслужващо звено на СА „Д. А. Ценов“ по смисъла на Закона за висшето образование, осъществяващо оперативни функции по администриране на системата за управление на качеството. Създаден е с Решения на Академичния съвет на Стопанската академия № 3 от 28 ноември 2007 г. Устройството и дейността на ЦКО се регламентира с Правилник, приет от Академичния съвет.


Организационно-управленската структура на ЦКО включва:

 • Директор на ЦКО.
 • Сектор „Вътрешен одит”.
 • Сектор „Информационна сигурност и вътрешно-информационен обмен” .
 • Сектор „Поддържане на интегрирана система за управление“.
 • Сектор „Измерване, анализ и оценка на клиентската удовлетвореност”.
 • Сектор „Атестиране, акредитиране и САНК”.
 • Инспектор към ЦКО.

Мисията на Центъра за качество на обучението е да допринася за подобряване функционирането на цялостната система за управление на качеството на СА „Д. А. Ценов“, като предоставя увереност и консултации на ръководството в хода на постигане на целите на Висшето училище.

ЦКО си поставя следните стратегически цели:

 • Предоставяне на увереност на ръководство, че процесите се извършват в съответствие с изискванията на вътрешните и външните нормативни актове, регламентиращи дейността на Висшето училище и стандартите за качество.
 • Усъвършенстване на процесите по управление на риска и вътрешния контрол чрез подобряване на ефективността и повишаване на ефикасността от функционирането на Интегрираната система за управление (ИСУ).
 • Поддържане на ефикасна система за мониторинг на параметрите на клиентската удовлетвореност от качеството на обучение в Стопанската академия.
 • Поддържане на адекватна система за управление и защита на информацията в Стопанската академия.

Дейността на ЦКО за мандат 2016-2020 г. ще се развива в следните приоритетни области:

 • Оценяване и акредитация.
 • Управление на качеството.
 • Управление на риска.
 • Вътрешен одит.

Дейността на Центъра за качество на обучението в Стопанската академия се организира и осъществява в съответствие с изискванията на:

 • Закона за висшето образование (ЗВО);
 • Мандатната програма за развитието на СА „Д. А. Ценов” през мандат 2016-2020 г.;
 • Правилника за дейността на СА „Д. А. Ценов”;
 • Политиката за осигуряване на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов”;
 • Правилника за устройството и дейността на органите за управление на качеството на обучение в СА „Д. А. Ценов”;
 • Вътрешно-нормативните актове, регламентиращи дейностите в СА „Д. А. Ценов”;
 • Стандартите и насоки за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование (ESG май 2015);
 • Изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството;
 • Изискванията на ISO 9001:2008, IWA 2: Системи за управление на качеството – Насоки за прилагане на ISO 9001:2008 в образованието.