ОКС "Бакалавър", форма
Учебен план на спeциалност "АГРАРНА ИКОНОМИКА"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Висша математика З 28 28 5
Основи на управлението З 28 28 6
Микроикономика З 42 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Въведение във финансите З 28 28 6
Макроикономика З 42 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Икономика на аграрното предприятие З 42 28 6
Основи на маркетинга З 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Основи на растениевъдството и животновъдството З 42 28 6
Механизиране на производствените процеси в растениевъдството З 28 28 5
Аграрен мениджмънт З 42 28 6
Инвестиционни проекти в агробизнеса З 42 28 6
Счетоводство на аграрното предприятие З 42 42 7
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език IV част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
5 семестър
Търговски операции в аграрния сектор З 28 28 6
Аграрна екология З 28 28 6
Аграрен маркетинг З 28 28 6
Селски и аграрен туризъм З 28 28 6
Аграрна статистика И 28 28 6
Бизнес етика И 28 28 6
Чужд език V част Ф 0 28 2
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
6 семестър
Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм З 28 28 6
Контрол върху стопанската и финансовата дейност З 28 28 6
Развитие на селските райони З 28 28 6
Управление на проекти З 28 28 6
Банково обслужване на агрофирмата И 28 28 6
Информационни технологии в агробизнеса И 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
7 семестър
Аграрно предприемачество З 28 28 6
Управленска отчетност З 42 28 6
Екологично и устойчиво развитие на агрофирмата З 42 28 6
Анализ на аграрния бизнес З 28 28 6
Аграрна политика З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език VII част Ф 0 28 2
Факултативен блок II Ф 28 28 6
8 семестър
Нетрадиционни селскостопански производства З 27 18 6
Регламенти и стандартизация на аграрното производство И 27 18 5
Малък и семеен агробизнес И 27 18 5
Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор И 18 18 4
Производство и търговия с генномодифицирани организми И 18 18 4
Социална психология И 18 18 3
Изследователски методи И 18 18 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна