ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "Икономика на регионалното развитие"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Гражданско общество З 28 28 5
Търговско право З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Мениджмънт З 28 28 6
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Микроикономика З 42 28 6
2 семестър
Статистика З 28 28 5
Финанси З 28 28 6
Счетоводство З 28 28 6
Философия И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Макроикономика З 42 28 6
3 семестър
Регионален маркетинг З 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Глобална икономика И 28 28 6
Икономически анализ и прогнозиране З 28 28 6
Политология И 28 28 6
Икономическа социология И 28 28 6
Външен и вътрешен контрол и одит З 42 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Математика за икономисти З 28 28 6
Основи на регионалните изследвания З 28 28 6
Основи на планирането и програмирането З 28 28 6
Икономическа безопасност З 42 28 6
Основи на публичната администрация З 42 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език IV част Ф 0 28 2
5 семестър
Стратегическо управление на регионалното развитие З 28 28 6
Регионално планиране З 28 28 6
Социални политики и програми З 28 28 6
Градско развитие И 28 28 6
Развитие на селските райони И 28 28 6
Електронно управление З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Регионална политика и регионално развитие Ф 28 28 6
Управление на проекти Ф 28 28 6
Чужд език V част Ф 0 28 2
6 семестър
Управление на проекти за регионално развитие З 28 28 6
Устойчиво регионално развитие З 28 28 6
Управление на риска З 28 28 6
Управление на иновациите И 28 28 6
Управление на качеството И 28 28 6
Управление на инвестициите за регионално развитие З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Публични политики и програми Ф 28 28 6
Териториално и селищно устройство Ф 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
7 семестър
Изграждане на административен капацитет за регионално развитие З 28 28 6
Регионална комуникационна политика и брандинг З 42 28 6
Географски информационни системи за регионално развитие З 28 28 6
Тренинг по управление на регионалното развитие З 28 28 6
Иконометрия И 28 28 6
Статистически модели и методи за регионално развитие И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Административно обслужване Ф 0 0 4
Гъвкаво управление на проекти Ф 0 0 4
Чужд език VII част Ф 0 28 2
8 семестър
Преддипломна практика З 0 0 20
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна