ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "Икономика и управление на туризма"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Международно предприемаческо право З 28 28 6
Приложна информатика З 28 28 6
Маркетинг З 28 28 6
Основи на туризма З 28 14 3
Математика за икономисти I З 14 14 3
Микроикономика З 14 14 3
Английски език (ИУТ) - I модул З 0 42 3
2 семестър
Математика за икономисти II З 14 14 3
Макроикономика З 14 14 3
Теория на управлението З 28 28 6
Защита на околната среда и гражданска отбрана З 28 28 6
Култура и география на туристическите центрове З 28 14 3
Методика на изследователската работа З 28 0 3
Курсова работа 1 З 0 28 3
Английски език (ИУТ) - II модул З 0 42 3
3 семестър
Финансов мениджмънт З 28 28 6
Счетоводство З 28 28 6
Статистика З 28 28 6
Информационни технологии в мениджмънта - I част З 14 14 3
Предприемачество в туризма - 1 част З 28 14 3
Английски език (ИУТ) - III модул З 0 42 3
Немски език (ИУТ) - I модул И 0 42 3
Френски език (ИУТ) - I модул И 0 42 3
Испански език (ИУТ) - I модул И 0 42 3
4 семестър
Информационни технологии в мениджмънта - II част З 14 14 3
Предприемачество в туризма - 2 част З 28 14 3
Бизнес комуникация З 28 14 3
Екскурзоводство З 28 14 3
Национално и световно културно наследство З 28 14 3
Операции на туристическите бюра и туристическо агенство З 28 14 3
Управление чрез проекти З 14 14 3
Курсова работа 2 З 0 28 3
Английски език (ИУТ) - IV модул З 0 42 3
Немски език (ИУТ) - II модул И 0 42 3
Френски език (ИУТ) - II модул И 0 42 3
Испански език (ИУТ) - II модул И 0 42 3
5 семестър
Икономика на туризма З 42 28 6
Хотелиерски бизнес З 42 28 6
Туристическа политика З 42 28 6
Туристически дестинации И 28 28 6
Туристическо странознание И 28 28 6
Английски език (ИУТ) - V модул З 0 42 3
Немски език (ИУТ) - III модул И 0 42 3
Френски език (ИУТ) - III модул И 0 42 3
Испански език (ИУТ) - III модул И 0 42 3
6 семестър
Курсова работа 3 З 0 28 3
Международен туризъм З 28 14 3
Практика З 0 0 18
Английски език (ИУТ) - VI модул З 0 42 3
Немски език (ИУТ) - IV модул И 0 42 3
Френски език (ИУТ) - IV модул И 0 42 3
Испански език (ИУТ) - IV модул И 0 42 3
7 семестър
Управление на туризма З 42 28 6
Управление на качеството в туризма З 42 28 6
Туристически организации, борси и изложения З 28 28 6
Туристическа анимация И 28 28 6
Франчайзинг в туризма И 28 28 6
Английски език (ИУТ) - VII модул З 0 42 3
Немски език (ИУТ) - V модул И 0 42 3
Френски език (ИУТ) - V модул И 0 42 3
Испански език (ИУТ) - V модул И 0 42 3
8 семестър
Преддипломна практика З 0 0 12
Курсов проект З 27 27 8
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна