ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Бизнес информатика З 28 28 6
Висша математика З 28 28 5
Микроикономика З 42 28 6
Основи на управлението З 28 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6
Въведение във финансите З 28 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Политология И 28 28 5
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Английски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Основи на маркетинга З 28 28 6
Икономика на предприятието З 42 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Управление на взаимоотношенията с публичните институции З 28 28 6
Индустриална икономика З 56 28 8
Логистика на индустриалното предприятие З 56 28 8
Управление на човешките ресурси З 56 28 8
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език IV част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
5 семестър
Индустриален риск мениджмънт З 28 28 5
Организация на индустриалното предприятие З 56 28 7
Управление на разходите З 28 28 5
Предприемачество - Първа част З 42 28 7
Инвестиции И 28 28 6
Финанси на фирмата И 28 28 6
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Чужд език V част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
6 семестър
Предприемачество - Втора част З 42 28 7
Ценообразуване и ценова политика З 28 28 6
Анализ на индустриалния бизнес З 28 28 5
Организирани стокови пазари З 28 28 6
Екологизация на индустриалното предприятие И 28 28 6
Управление на качеството в индустриалното предприятие И 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
7 семестър
Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие З 42 28 6
Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие З 42 28 6
Управление на иновациите в индустриалното предприятие З 42 28 6
Туристически бизнес и предприемачество З 28 28 6
Счетоводство на малкото предприятие И 28 28 6
Финансово счетоводство И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език VII част Ф 0 28 2
Факултативен блок II Ф 28 28 6
8 семестър
Управление на проекти в индустрията З 18 18 4
Интелектуална собственост в индустриалното предприятие З 18 18 4
Контрол върху стопанската и финансовата дейност З 18 18 3
Мениджмънт на малкото предприятие З 18 18 4
Изследователски методи И 18 18 3
Бизнес етика И 18 18 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна