ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Английски език I модул (Туризъм) З 0 56 2
Висша математика З 28 28 5
Основи на управлението З 28 28 6
Микроикономика З 42 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Основи на статистиката З 28 28 5
Въведение във финансите З 28 28 6
Макроикономика З 42 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Английски език II модул (Туризъм) З 0 56 2
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Политология И 28 28 5
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Въведение в туризма З 42 28 6
Основи на маркетинга З 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Английски език III модул (Туризъм) Ф 0 28 2
Немски език I модул (Туризъм) Ф 0 28 2
Руски език I модул (Туризъм) Ф 0 28 2
Френски език I модул (Туризъм) Ф 0 28 2
4 семестър
Управление на екипи и комуникации З 28 28 6
Икономика на туризма З 28 28 7
Туристически ресурси З 42 28 7
Културно-историческо наследство З 28 28 6
Английски език IV модул (Туризъм) З 0 28 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Немски език II модул (Туризъм) И 0 28 2
Руски език II модул (Туризъм) И 0 28 2
Френски език II модул (Туризъм) И 0 28 2
5 семестър
Английски език V модул (Туризъм) З 0 28 2
Хотелиерски и ресторантьорски бизнес З 42 42 7
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма З 28 28 7
Туристически информационни системи З 28 28 6
Управление на проекти в туризма И 28 28 6
Планиране и развитие на туризма И 28 28 6
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Немски език III модул (Туризъм) И 0 28 2
Руски език III модул (Туризъм) И 0 28 2
Френски език III модул (Туризъм) И 0 28 2
6 семестър
Английски език VI модул (Туризъм) З 0 28 2
Управление на взаимоотношенията с туристите З 28 28 7
Международен туризъм З 42 28 7
Маркетингови комуникации в туризма З 28 28 6
Туристическо странознание И 28 28 6
Туристически дестинации И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Немски език IV модул (Туризъм) И 0 28 2
Руски език IV модул (Туризъм) И 0 28 2
Френски език IV модул (Туризъм) И 0 28 2
7 семестър
Екскурзоводство и туристическа анимация З 42 28 7
Анализ на туристическия бизнес З 28 28 6
Английски език VII модул (Туризъм) З 0 28 2
Екологичен туризъм З 28 28 7
Недвижима собственост в туризма И 28 28 6
Предприемачество в туризма И 28 28 6
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Немски език V модул (Туризъм) И 0 28 2
Руски език V модул (Туризъм) И 0 28 2
Френски език V модул (Туризъм) И 0 28 2
8 семестър
Консултантскo обслужване в туризма З 27 18 5
Туристически организации, борси и изложения З 27 18 5
Делови комуникации в туризма И 27 18 4
Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма И 27 18 4
Корпоративен PR в туризма И 18 18 4
Социална психология в туризма И 18 18 4
Английски език VIII модул (Туризъм) Ф 0 18 2
Немски език VI модул (Туризъм) Ф 0 18 2
Руски език VI модул (Туризъм) Ф 0 18 2
Френски език VI модул (Туризъм) Ф 0 18 2
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна