ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "БИЗНЕС СТАТИСТИКА И АНАЛИЗИ"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Висша математика З 28 28 5
Основи на управлението З 28 28 6
Микроикономика З 42 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Въведение във финансите З 28 28 6
Макроикономика З 42 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Икономическа статистика З 42 28 6
Основи на маркетинга З 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Теория на вероятностите и математическа статистика З 42 28 6
Статистически анализ на структури З 42 28 6
Демографска статистика З 42 28 6
Контрол върху статистическата отчетност З 28 28 6
Банково дело З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език IV част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
5 семестър
Иконометрия З 42 28 7
Статистическо изследване и прогнозиране на развитието З 42 28 6
Социална статистика З 42 28 6
Социална психология И 28 28 5
Връзки с обществеността И 28 28 5
Инвестиции И 28 28 6
Счетоводен софтуер И 28 28 6
Застрахователни продукти И 28 28 6
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език V част Ф 0 28 2
6 семестър
Извадкови изследвания З 42 28 6
Статистически анализ на бизнес средата З 28 28 6
Статистически анализ на зависимости З 42 28 6
Международни икономически сравнения З 28 28 6
Статистически информационни системи З 28 28 6
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
7 семестър
Аграрна статистика З 42 28 6
Статистика на външната търговия З 42 28 6
Статистика на околната среда З 28 28 6
Система на националните сметки З 28 28 6
Симулационни модели на икономическата политика З 28 28 6
Чужд език VII част Ф 0 28 2
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
8 семестър
Многомерни статистически методи З 27 18 5
Статистически методи за анализ на инвестиционни проекти И 27 18 5
Регионална статистика И 27 18 5
Статистика на Европейския съюз И 27 18 5
Организация на статистическата отчетност И 27 18 5
Статистически анализ на динамични зависимости И 27 18 5
Управление на проекти И 18 18 3
Информационни технологии в икономиката И 18 18 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна