ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "БИЗНЕС СТАТИСТИКА И АНАЛИЗИ"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
2 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
3 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
4 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
5 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
12 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
13 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
14 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФСО-КМС-Б-303 Икономическа статистика 42 28 6
25 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
26 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
27 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
28 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
29 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
30 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
31 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
32 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
33 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
34 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
35 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
37 З ФСО-КМС-Б-304 Теория на вероятностите и математическа статистика 42 28 6
38 З ФСО-КМС-Б-305 Статистически анализ на структури 42 28 6
39 З ФСО-КМС-Б-306 Демографска статистика 42 28 6
40 З ФСО-ККАСД-Б-315 Контрол върху статистическата отчетност 28 28 6
41 З ФФ-КФК-Б-306 Банково дело 28 28 6
42 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
45 З ФСО-КМС-Б-307 Иконометрия 42 28 7
46 З ФСО-КМС-Б-309 Статистическо изследване и прогнозиране на развитието 42 28 6
47 З ФСО-КМС-Б-308 Социална статистика 42 28 6
48 И ФПТБ-КИФС-Б-315 Социална психология 28 28 5
49 И ФПТБ-КИФС-Б-307 Връзки с обществеността 28 28 5
50 И ФФ-КФК-Б-318 Инвестиции 28 28 6
51 И ФСО-КСО-Б-331 Счетоводен софтуер 28 28 6
52 И ФФ-КЗСД-Б-336 Застрахователни продукти 28 28 6
54 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
56 З ФСО-КМС-Б-310 Извадкови изследвания 42 28 6
57 З ФСО-КМС-Б-333 Статистически анализ на бизнес средата 28 28 6
58 З ФСО-КМС-Б-311 Статистически анализ на зависимости 42 28 6
59 З ФСО-КМС-Б-313 Международни икономически сравнения 28 28 6
60 З ФСО-КМС-Б-312 Статистически информационни системи 28 28 6
63 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
64 З ФСО-КМС-Б-316 Аграрна статистика 42 28 6
65 З ФСО-КМС-Б-317 Статистика на външната търговия 42 28 6
66 З ФСО-КМС-Б-318 Статистика на околната среда 28 28 6
67 З ФСО-КМС-Б-315 Система на националните сметки 28 28 6
68 З ФПТБ-КАИ-Б-320 Симулационни модели на икономическата политика 28 28 6
71 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
72 З ФСО-КМС-Б-319 Многомерни статистически методи 27 18 5
73 И ФСО-КМС-Б-320 Статистически методи за анализ на инвестиционни проекти 27 18 5
74 И ФСО-КМС-Б-321 Регионална статистика 27 18 5
75 И ФСО-КМС-Б-324 Статистика на Европейския съюз 27 18 5
76 И ФСО-КМС-Б-322 Организация на статистическата отчетност 27 18 5
77 И ФСО-КМС-Б-323 Статистически анализ на динамични зависимости 27 18 5
78 И ФММ-КСП-Б-352 Управление на проекти 18 18 3
79 И ФММ-КБИ-Б-320 Информационни технологии в икономиката 18 18 3