ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ЕКОМЕНИДЖМЪНТ"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Икономикс З 42 28 6
Основи на управлението З 28 28 6
Висша математика З 28 28 5
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Основи на счетоводството З 28 28 6
Въведение във финансите З 28 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Регионална политика и регионално развитие З 28 28 6
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Политология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Основи на маркетинга З 28 28 6
Основи на управлението - II част З 42 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Управление на човешките ресурси З 28 28 6
Административен мениджмънт З 28 28 7
Организационно поведение З 28 28 7
Екология З 28 28 5
Управление на бизнеса З 28 28 5
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Чужд език IV част Ф 0 28 2
5 семестър
Управление на екологичния риск З 28 28 7
Екотуризъм и инфраструктура З 28 28 6
Организационен мениджмънт З 28 28 7
Екологични модели на развитие З 28 28 5
Ситуационен мениджмънт И 28 28 5
Оперативен мениджмънт И 28 28 5
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език V част Ф 0 28 2
6 семестър
Екологичен мониторинг З 28 28 6
Управление на туристическия бизнес З 28 28 5
Устойчиво развитие З 28 28 7
Екологична диагностика З 28 28 6
Контролинг И 28 28 6
Лидерство и ръководство И 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
7 семестър
Международни екологични организации З 28 28 6
Цени и ценова политика З 28 28 6
Антикризисно управление З 28 28 6
Управленско консултиране З 28 28 7
Екологично проектиране И 28 28 5
Съвременни бизнес технологии И 28 28 5
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език VII част Ф 0 28 2
8 семестър
Социална среда и бизнес З 36 18 6
Енергоспестяващи технологии и производства И 18 18 4
Организация и управление на природоползването и природоопазването И 18 18 4
Екологична евристика И 18 18 4
Методи и механизми в управлението И 18 18 4
Ресурсен мениджмънт И 18 18 4
Бюджет и бюджетна политика И 18 18 4
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна