ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "МАКРОИКОНОМИКА"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Висша математика З 28 28 5
Микроикономика З 42 28 6
Основи на управлението З 28 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Основи на статистиката З 28 28 5
Въведение във финансите З 28 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Макроикономика З 42 28 6
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Основи на маркетинга З 28 28 6
Микроикономика второ равнище З 42 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Икономически теории З 28 28 6
Макроикономика второ равнище З 28 28 6
Публична икономика и избор З 28 28 6
Предприемачество З 28 28 6
Иновации и иновационна политика З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Чужд език IV част Ф 0 28 2
5 семестър
Човешки капитал З 28 28 6
Институционална икономика З 28 28 6
Съвкупни разходи в националната икономика З 28 28 6
Държавно регулиране на икономиката З 28 28 6
Стратегическо и бизнес планиране И 28 28 6
Управление на проекти И 28 28 6
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Чужд език V част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
6 семестър
Съвременни икономически теории З 28 28 6
Сравнителни икономически системи З 28 28 6
Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции З 28 28 6
Икономически растеж и развитие З 28 28 6
Изследователски методи И 28 28 6
Философия на икономиката И 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
7 семестър
Глобален икономикс З 28 28 6
Икономика на знанието З 28 28 6
Методика на икономическите изследвания З 28 28 6
Икономическа и социална политика З 28 28 6
Информационни системи и технологии в икономиката И 28 28 6
Електронна търговия И 28 28 6
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език VII част Ф 0 28 2
8 семестър
Икономика на България З 27 18 4
Приложна икономика З 27 18 3
Стопанска конюнктура З 27 18 4
Транснационални корпорации и банки З 27 18 4
Основи на правото на Европейския съюз И 27 18 3
Данъчно право И 27 18 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна