ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "МАКРОИКОНОМИКА"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
2 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
3 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
4 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
5 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
12 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
13 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
14 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
15 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
25 З ФФ-КОТИ-Б-305 Микроикономика второ равнище 42 28 6
26 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
27 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
28 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
29 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
30 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
31 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
32 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
33 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
34 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
36 З ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
37 З ФФ-КОТИ-Б-306 Макроикономика второ равнище 28 28 6
38 З ФФ-КОТИ-Б-307 Публична икономика и избор 28 28 6
39 З ФФ-КОТИ-Б-308 Предприемачество 28 28 6
40 З ФФ-КОТИ-Б-309 Иновации и иновационна политика 28 28 6
41 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
44 З ФФ-КОТИ-Б-311 Човешки капитал 28 28 6
45 З ФФ-КОТИ-Б-312 Институционална икономика 28 28 6
46 З ФФ-КОТИ-Б-310 Съвкупни разходи в националната икономика 28 28 6
47 З ФФ-КОТИ-Б-313 Държавно регулиране на икономиката 28 28 6
48 И ФММ-КСП-Б-347 Стратегическо и бизнес планиране 28 28 6
49 И ФММ-КСП-Б-317 Управление на проекти 28 28 6
52 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
53 З ФФ-КОТИ-Б-314 Съвременни икономически теории 28 28 6
54 З ФФ-КОТИ-Б-317 Сравнителни икономически системи 28 28 6
55 З ФФ-КОТИ-Б-316 Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции 28 28 6
56 З ФФ-КОТИ-Б-315 Икономически растеж и развитие 28 28 6
57 И ФПТБ-КИФС-Б-310 Изследователски методи 28 28 6
58 И ФПТБ-КИФС-Б-318 Философия на икономиката 28 28 6
61 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
62 З ФФ-КОТИ-Б-319 Глобален икономикс 28 28 6
63 З ФФ-КОТИ-Б-318 Икономика на знанието 28 28 6
64 З ФФ-КОТИ-Б-320 Методика на икономическите изследвания 28 28 6
65 З ФФ-КОТИ-Б-321 Икономическа и социална политика 28 28 6
66 И ФММ-КБИ-Б-318 Информационни системи и технологии в икономиката 28 28 6
67 И ФММ-КБИ-Б-311 Електронна търговия 28 28 6
69 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
71 З ФФ-КОТИ-Б-322 Икономика на България 27 18 4
72 З ФФ-КОТИ-Б-325 Приложна икономика 27 18 3
73 З ФФ-КОТИ-Б-323 Стопанска конюнктура 27 18 4
74 З ФФ-КОТИ-Б-324 Транснационални корпорации и банки 27 18 4
75 И ФПТБ-КПН-Б-317 Основи на правото на Европейския съюз 27 18 3
76 И ФПТБ-КПН-Б-309 Данъчно право 27 18 3