ОКС "Бакалавър", форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Висша математика З 28 28 5
Основи на управлението З 28 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Икономикс З 42 28 6
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Основи на статистиката З 28 28 5
Въведение във финансите З 28 28 6
Регионална политика и регионално развитие З 28 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Основи на маркетинга З 28 28 6
Основи на управлението - II част З 42 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Административен мениджмънт З 28 28 7
Организационно поведение З 28 28 7
Организационно развитие З 28 28 5
Управление на човешките ресурси З 28 28 6
Управление на малкия бизнес З 28 28 5
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език IV част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
5 семестър
Управление на риска З 28 28 7
Организационен мениджмънт З 28 28 7
Управление на собствеността З 28 28 6
Системи за управление на уеб съдържание З 28 28 5
Ситуационен мениджмънт И 28 28 5
Оперативен мениджмънт И 28 28 5
Чужд език V част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок II Ф 28 28 6
6 семестър
Лидерство и ръководство З 28 28 6
Стратегическо управление З 28 28 5
Бизнес стратегии З 28 28 7
Контролинг З 28 28 6
Статистически методи в управлението И 28 28 6
Теория на вероятностите И 28 28 6
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
7 семестър
Антикризисно управление З 28 28 6
Управленско консултиране З 28 28 7
Управленска диагностика З 28 28 6
Управление на фирмата З 28 28 5
Организационна култура И 28 28 6
Поведение в управлението И 28 28 6
Чужд език VII част Ф 0 28 2
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
8 семестър
Социална среда и бизнес З 36 18 6
Мотивация в управлението И 18 18 4
Управление на конфликти И 18 18 4
Управленска политика И 18 18 4
Управление на кариерата И 18 18 4
Ресурсен мениджмънт И 18 18 4
Методи и механизми в управлението И 18 18 4
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна