ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
2 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
3 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
4 З ФФ-КЧЕО-Б-325 Английски език I модул (БИ) 0 56 2
5 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
6 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
7 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
8 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
9 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
10 З ФФ-КЧЕО-Б-326 Английски език II модул (БИ) 0 56 2
11 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
12 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
13 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
14 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
17 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
18 З ФММ-КБИ-Б-326 Основи на програмирането 42 28 6
19 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
20 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
21 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
22 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
23 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
24 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
25 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
26 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
27 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
28 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
29 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
30 Ф ФФ-КЧЕО-Б-327 Английски език III модул (БИ) 0 28 2
4 семестър
31 З ФММ-КБИ-Б-325 Операционни системи 42 28 6
32 З ФММ-КБИ-Б-337 Уеб дизайн 42 28 7
33 З ФММ-КБИ-Б-303 Бази от данни 42 28 6
34 З ФММ-КБИ-Б-335 Техническо осигуряване на информационни системи 42 14 6
35 З ФММ-КМЕ-Б-305 Бизнес контролинг 28 28 5
36 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
37 Ф ФФ-КЧЕО-Б-328 Английски език IV модул (БИ) 0 28 2
5 семестър
39 З ФММ-КБИ-Б-307 Въведение в информационните системи 28 28 6
40 З ФММ-КБИ-Б-328 Системен анализ и проектиране на информационни системи 42 28 6
41 З ФММ-КБИ-Б-322 Компютърни мрежи 28 28 6
42 З ФММ-КБИ-Б-324 Обектно-ориентирано програмиране 42 28 7
43 И ФПТБ-КИФС-Б-319 Философски и логически основи на информатиката 28 28 5
44 И ФММ-КБИ-Б-315 Информационна сигурност и защита на данните 28 28 5
45 И ФММ-КБИ-Б-333 Системно програмиране в .NET 28 28 5
46 Ф ФФ-КЧЕО-Б-329 Английски език V модул (БИ) 0 28 2
47 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
49 З ФММ-КБИ-Б-329 Системи за управление на уеб съдържание 28 28 6
50 З ФММ-КБИ-Б-339 Уеб програмиране с ASP.NET 42 28 7
51 З ФММ-КСП-Б-317 Управление на проекти 28 28 6
52 З ФММ-КБИ-Б-314 Информационна инфраструктура 28 14 5
53 И ФММ-КБИ-Б-308 Въведение в програмирането на Java 28 28 6
54 И ФММ-КБИ-Б-321 Информационно общество 28 28 6
55 И ФФ-КЗСД-Б-335 Застраховане в ИТ сектора 28 28 6
57 Ф ФФ-КЧЕО-Б-330 Английски език VI модул (БИ) 0 28 2
58 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
59 З ФММ-КБИ-Б-338 Уеб програмиране с JavaScript и PHP 42 28 6
60 З ФПТБ-КИУТ-Б-322 Интелектуална собственост 28 28 6
61 З ФММ-КМА-Б-322 Дигитален маркетинг 28 28 6
62 З ФСО-ККАСД-Б-316 Контрол върху стопанската и финансовата дейност 28 28 6
63 З ФММ-КБИ-Б-334 Софтуерен инженеринг 28 28 6
65 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
66 Ф ФФ-КЧЕО-Б-331 Английски език VII модул (БИ) 0 28 2
8 семестър
67 З ФММ-КБИ-Б-306 Бизнес софтуер 18 18 3
68 И ФММ-КМИО-Б-325 Фирмена интернационализация 27 27 4
69 И ФФ-КФК-Б-346 Финансов анализ с Excel 27 27 4
70 И ФММ-КБИ-Б-313 Интернет технологии 18 18 3
71 И ФММ-КБИ-Б-316 Информационни системи за управление на бизнес процесите 18 18 3
72 И ФММ-КБИ-Б-323 Мултимедийни технологии 27 27 4
73 И ФСО-КМС-Б-328 Статистически и иконометричен софтуер 27 27 4
74 И ФММ-КБИ-Б-327 Програмиране на мобилни приложения 27 27 4
75 И ФММ-КБИ-Б-332 Системи с изкуствен интелект 27 27 4
76 И ФММ-КБИ-Б-310 Електронна търговия 27 27 4