ОКС "Бакалавър", форма
Учебен план на спeциалност "ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Висша математика З 28 28 5
Основи на управлението З 28 28 6
Микроикономика З 42 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Въведение във финансите З 28 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Макроикономика З 42 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Въведение в търговския бизнес З 42 28 6
Основи на маркетинга З 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Икономика на търговията З 42 28 6
Търговско предприемачество З 28 28 6
Икономика на услугите З 28 28 6
Управление на човешките ресурси З 28 28 6
Квалитология на стоките и услугите З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Чужд език IV част Ф 0 28 2
5 семестър
Управление на собствеността З 28 28 6
Търговски комуникации З 28 28 6
Организация и технология на доставките З 28 28 6
Антикризисно управление З 28 28 6
Банково обслужване на икономическите агенти И 28 28 6
Мита и митническа политика И 28 28 6
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език V част Ф 0 28 2
6 семестър
Организация и технология на продажбите З 28 28 6
Търговско представителство и посредничество З 28 28 6
Екологично и устойчиво развитие на бизнеса З 28 28 6
Борси и борсови операции З 28 28 6
Данъчен контрол и администрация И 28 28 6
Анализ на търговския бизнес И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
7 семестър
Управление на корпоративни проекти З 28 28 6
Търговски операции с интелектуална собственост З 28 28 6
Борсов анализ и отчетност З 28 28 6
Оценка на бизнеса З 28 28 6
Разходи, себестойност, цени З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Чужд език VII част Ф 0 28 2
8 семестър
Търговски операции с недвижими имоти З 36 18 6
Управление на дистрибуцията И 27 18 5
Търговско моделиране И 27 18 5
Търговия с туристически услуги И 27 18 4
Международен бизнес И 27 18 4
Психология в търговията И 18 18 3
Бизнес етика И 18 18 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна