ОКС "Бакалавър", форма
Учебен план на спeциалност "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Висша математика З 28 28 5
Микроикономика З 42 28 6
Основи на управлението З 28 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Въведение във финансите З 28 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Макроикономика З 42 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Основи на маркетинга З 28 28 6
Икономически основи на превенцията на риска и социалната политика З 42 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Икономика на застраховането З 28 28 6
Икономика на социалното осигуряване З 42 28 6
Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване З 28 28 6
Социално подпомагане и социални услуги З 42 28 6
Международни финанси И 28 28 6
Бюджет и бюджетна политика И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език IV част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
5 семестър
Организация на застраховането З 42 28 6
Организация и управление на социалното осигуряване З 42 28 6
Организация и управление на здравеопазването и здравното осигуряване З 42 28 6
Основи на социалната работа И 28 28 6
Застрахователен пазар И 28 28 6
Имуществено застраховане И 28 42 6
Допълнително социално осигуряване И 28 42 6
Чужд език V част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок II Ф 28 28 6
6 семестър
Въведение в актюерството З 28 42 6
Лично застраховане З 28 42 6
Здравно застраховане З 28 28 6
Отчитане на застрахователната дейност И 28 28 6
Трудов пазар и безработица И 28 28 6
Банково обслужване на застрахователната дейност И 28 28 6
Осигурително право И 28 28 6
Теория на вероятностите И 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
7 семестър
Актюерска техника в животозастраховането З 42 28 6
Застрахователен анализ И 28 42 6
Моделиране и прогнозиране на социалнозащитните дейности И 28 42 6
Застрахователно право И 28 28 6
Пазар на социалнозащитни продукти и услуги И 28 28 6
Осигурителен процес и технология на общественото осигуряване И 42 28 6
Презастраховане И 42 28 6
Информационни системи и технологии в застраховането И 28 28 6
Дългосрочни социални грижи И 28 28 6
Актюерска техника в пенсионните фондове И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Чужд език VII част Ф 0 28 2
8 семестър
Демоикономика З 18 18 4
Вътрешнофирмена инспекция в застрахователното дружество И 18 27 5
Социална икономика И 18 27 5
Актюерска техника в общото застраховане И 18 27 5
Технология на осигурителните отношения във фирмата И 18 27 5
Застрахователно посредничество И 18 27 4
Международни стандарти и координация на социалнозащитните системи И 18 27 4
Алтернативен рисков трансфер И 18 27 4
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна