ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
2 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
3 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
4 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
5 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
12 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
13 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
14 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
25 З ФФ-КЗСД-Б-302 Икономически основи на превенцията на риска и социалната политика 42 28 6
26 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
27 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
28 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
29 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
30 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
31 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
32 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
33 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
34 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
36 З ФФ-КЗСД-Б-303 Икономика на застраховането 28 28 6
37 З ФФ-КЗСД-Б-304 Икономика на социалното осигуряване 42 28 6
38 З ФФ-КЗСД-Б-305 Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване 28 28 6
39 З ФФ-КЗСД-Б-306 Социално подпомагане и социални услуги 42 28 6
40 И ФФ-КФК-Б-324 Международни финанси 28 28 6
41 И ФФ-КФК-Б-314 Бюджет и бюджетна политика 28 28 6
42 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
45 З ФФ-КЗСД-Б-307 Организация на застраховането 42 28 6
46 З ФФ-КЗСД-Б-308 Организация и управление на социалното осигуряване 42 28 6
47 З ФФ-КЗСД-Б-309 Организация и управление на здравеопазването и здравното осигуряване 42 28 6
48 И ФФ-КЗСД-Б-310 Основи на социалната работа 28 28 6
49 И ФФ-КЗСД-Б-311 Застрахователен пазар 28 28 6
50 И ФФ-КЗСД-Б-313 Имуществено застраховане 28 42 6
51 И ФФ-КЗСД-Б-312 Допълнително социално осигуряване 28 42 6
53 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
55 З ФФ-КЗСД-Б-316 Въведение в актюерството 28 42 6
56 З ФФ-КЗСД-Б-314 Лично застраховане 28 42 6
57 З ФФ-КЗСД-Б-315 Здравно застраховане 28 28 6
58 И ФФ-КЗСД-Б-318 Отчитане на застрахователната дейност 28 28 6
59 И ФФ-КЗСД-Б-317 Трудов пазар и безработица 28 28 6
60 И ФФ-КФК-Б-308 Банково обслужване на застрахователната дейност 28 28 6
61 И ФПТБ-КПН-Б-312 Осигурително право 28 28 6
62 И ФСО-КМС-Б-330 Теория на вероятностите 28 28 6
65 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
66 З ФФ-КЗСД-Б-319 Актюерска техника в животозастраховането 42 28 6
67 И ФФ-КЗСД-Б-321 Застрахователен анализ 28 42 6
68 И ФФ-КЗСД-Б-320 Моделиране и прогнозиране на социалнозащитните дейности 28 42 6
69 И ФПТБ-КПН-Б-313 Застрахователно право 28 28 6
70 И ФФ-КЗСД-Б-322 Пазар на социалнозащитни продукти и услуги 28 28 6
71 И ФФ-КЗСД-Б-323 Осигурителен процес и технология на общественото осигуряване 42 28 6
72 И ФФ-КЗСД-Б-324 Презастраховане 42 28 6
73 И ФММ-КБИ-Б-317 Информационни системи и технологии в застраховането 28 28 6
74 И ФФ-КЗСД-Б-325 Дългосрочни социални грижи 28 28 6
75 И ФФ-КЗСД-Б-326 Актюерска техника в пенсионните фондове 28 28 6
76 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
79 З ФФ-КЗСД-Б-327 Демоикономика 18 18 4
80 И ФФ-КЗСД-Б-329 Вътрешнофирмена инспекция в застрахователното дружество 18 27 5
81 И ФФ-КЗСД-Б-328 Социална икономика 18 27 5
82 И ФФ-КЗСД-Б-331 Актюерска техника в общото застраховане 18 27 5
83 И ФФ-КЗСД-Б-330 Технология на осигурителните отношения във фирмата 18 27 5
84 И ФФ-КЗСД-Б-333 Застрахователно посредничество 18 27 4
85 И ФФ-КЗСД-Б-332 Международни стандарти и координация на социалнозащитните системи 18 27 4
86 И ФФ-КЗСД-Б-334 Алтернативен рисков трансфер 18 27 4